Logo Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
Pokaz slajdów w nagłówku (1) Pokaz slajdów w nagłówku (2) Pokaz slajdów w nagłówku (3) Pokaz slajdów w nagłówku (6) Pokaz slajdów w nagłówku (7) Pokaz slajdów w nagłówku (8)
 
 
 
 

WSPÓLNY SYSTEM SEGREGACJI ODPADÓW

           Od 1 lipca 2017 r. obowiązuje Wspólny System Segregacji Odpadów (WSSO) na terenie całego kraju. Ministerstwo Środowiska wprowadziło okres przejściowy dla gmin na wdrożenie wspólnych zasad tj.: na wymianę pojemników we właściwych kolorach gminy będą miały pięć lat. Czyli gminy będą musiały to zrobić maksymalnie do 30 czerwca 2022 r. oznakowanie dotychczas obowiązujących pojemników w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od 1 lipca 2017 r. w terminach uzależnionych od czasu zakończenia umowy z firmami odbierającymi odpady, lecz nie dłużej niż do 30 czerwca 2021 r.
 
 
 
 
 
 
 
 

Zasady segregacji odpadów

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Segregacja  baterii i akumulatorów

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nowe zasady segregacji śmieci

Konieczność zmiany dotychczasowego regulaminu została podyktowana zmianą Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r.  w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (Dz. U. 2017 poz. 19), w którym wskazano kolory pojemników oraz worków w jakich należy odbierać odpady komunalne zebrane w sposób selektywny.

 W związku z powyższym podjęto Uchwałę Nr  182/XXVII//2017, Rady Gminy w Dzierzążni,  z dnia 12  czerwca  2017 roku, w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dzierzążnia

Zgodnie z nowym Regulaminem wyróżniono 4 rodzaje pojemników do zbierania odpadów w sposób selektywny.:

  • worek żółty – metale i tworzywa sztuczne
  • worek niebieski – papier, tektura 
  • worek zielony – szkło bezbarwne i kolorowe
  • przydomowe kompostowniki - odpady biodegradowalne, zielone w przypadku zabudowy jednorodzinnej

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGULAMIN  KORZYSTANIA Z  PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W KOZIEBRODACH

Podmiotem prowadzącym PSZOK, obsługujący teren gminy Raciąż, jest Gmina Raciąż z siedzibą w Urzędzie Gminy przy ul. Kilińskiego 2 w Raciążu.PSZOK przyjmuje odpady komunalne wytworzone na terenie gminy Raciąż, pochodzące z nieruchomości zamieszkałych. Odpady dostarczone przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych przyjmowane są w zamian za uiszczaną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby dostarczającej odpady.

PSZOK przyjmuje wyłącznie odpady komunalne zgromadzone i dostarczone w sposób selektywny przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych z podziałem na:

a) papier;

b) metal;

c) tworzywa sztuczne;

d) opakowania wielomateriałowe;

e) szkło;

f) przeterminowane leki;

g) zużyte baterie i akumulatory;

i) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

j) meble i inne odpady wielkogabarytowe, np. dywany;

k) zużyte opony;

l) odpady budowlane i rozbiórkowe.

PSZOK przyjmuje zużyte opony, pochodzące wyłącznie z gospodarstw domowych, pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, np. opony od samochodów osobowych, motorowerów, motocykli, rowerów, wózków itp. Opony nie mogą pochodzić z działalności gospodarczej lub rolniczej.

PSZOK przyjmuje odpady remontowo-budowlane, pochodzące wyłącznie z remontów i budów prowadzonych we własnym zakresie, niewymagających pozwolenia na budowę, zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót, np. gruz ceglany i betonowy, odpady z materiałów ceramicznych, usunięte tynki, tapety itp. Odpady budowlane i rozbiórkowe, należy dostarczyć do PSZOK w workach gwarantujących ich bezpieczny transport i rozładunek. Zezwala się dostarczać do PSZOK odpady wielkogabarytowe pochodzenia remontowego luzem. Odpady remontowo-budowlane nie zostaną przyjęte przez PSZOK od wykonawców robót budowlanych, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.).

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz odpady wielkogabarytowe mogą być dostarczone do PSZOK luzem. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powinien być kompletny zaś odpady wielkogabarytowe (np. wersalki, szafy, fotele itp.) muszą być opróżnione z zawartości oraz nie mogą zawierać innych odpadów.

Zebrane na terenie PSZOK odpady komunalne będą przekazywane do zagospodarowanie podmiotom posiadającym wymagane prawem zezwolenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przekazanie odpadów do PSZOK  jest możliwe po wcześniejszym skontaktowaniu się  z Urzędem Gminy w Raciążu  w celu ustalenia terminu przyjęcia odpadów przez PSZOK,

Uzyskanie informacji dotyczących PSZOK-u jest możliwe pod numerem telefonu Urzędu Gminy w Dzierzążni  : (23) 661 59 04 wew. 46, bądź osobiście w siedzibie urzędu, w pokoju nr 23.

 
 
 
 
 
 
 
 

Porozumianie z Gminą Raciąż w sprawie PSZOK-u

 

Współdziałanie z Gminą Raciąż  w realizacji zadań w zakresie utrzymania czystości                                 porządku w gminach

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 1399 ze zmianami) Gminy są zobowiązane  tworzyć punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK). Tworzone punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, maja przyjmować takie odpady komunalne jak: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny   i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, a także odpadów komunalnych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 4a. Nowelizacja ustawy przesądza, że punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych tworzone przez gminę mają charakter stacjonarny. Gmina jest obowiązana utworzyć, co najmniej jeden punkt (PSZOK), samodzielnie lub wspólnie z inną gminą lub gminami W związku z powyższym Gmina Dzierzążnia nawiązała współpracę z Gminą Raciąż, który posiada już Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych spełniający ustawowe wymagania.

 

 

 
 
 
 

Co zyskujemy segregując odpady?

Od wielu lat ludzkość boryka się z problemem nadmiaru śmieci. Nie we wszystkich krajach świadomość ekologiczna jest na wysokim poziomie i odpadów wciąż przybywa, a miejsca na ich składowanie jest coraz mniej. Dlatego tak ważne są segregacja i promowanie ekologicznego stylu życia. 

Dzięki segregacji surowce są odzyskiwane szybciej i efektywniej. Szkło, aluminium czy plastik można wielokrotnie przetwarzać. Właściwie posegregowane odpady można znacznie szybciej poddać procesowi recyklingu i następnie ponownie je wykorzystać.

Segregacja może całkiem zlikwidować problem dzikich wysypisk. Wywóz śmieci posegregowanych jest znacznie tańszy, a właściwie podzielone odpady zajmują mniej miejsca. Rozwiąże to problem przepełnionych przydomowych pojemników na śmieci oraz wysokich opłat za ich wywóz. Mniej śmieci w ogóle oznacza mniej śmieci na legalnych i dzikich wysypiskach.