Logo Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
Pokaz slajdów w nagłówku (1) Pokaz slajdów w nagłówku (2) Pokaz slajdów w nagłówku (3) Pokaz slajdów w nagłówku (6) Pokaz slajdów w nagłówku (7) Pokaz slajdów w nagłówku (8)
 
 
 
 


 
 
 
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzążni

czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 - 16:00


Dane teleadresowe:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzążni

Dzierzążnia 28; 09 – 164 Dzierzążnia, pow. płoński

Nr tel/fax: 23 661 59 04

e-mail:gops@dzierzaznia.pl

NIP  567-15-41-487

REGON 130004477

 

PRACOWNICY GOPS

 
 
 
 

Stanowisko

Imię i nazwisko

Kontakt

 

Kierownik GOPS

Katarzyna Najechalska

23  661 59 04 w. 43 pok. 2

 

Pracownik socjalny

Sandra Wiktorowicz

23  661 59 04 w. 43 pok. 3

 

Specjalista pracy socjalnej

 

Pracownik socjalny

 

Aspirant Pracy Socjalnej

Małgorzata Rudzińska

 

Małgorzata Czyżewska

 

Marlena Jaworska

23  661 59 04 w. 43 pok. 3

 

23  661 59 04 w. 43 pok.6

 

23  661 59 04 w. 43 pok.6

Inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

 

Inspektor ds. świadczenia wychowawczego

 

Bogumiła Sobczak

 

 

 

Skierska Justyna

23  661 59 04 w. 40 pok. 1

 

 

 

23 661 59 04 w. 40  pok. 1

 

Asystent rodziny

Marta Kosudzińska

23 661 59 04 w.43  pok. 6

 

Główny Księgowy

Wioletta Sulejewska

 

23 661 59 04 w. 37 pok. 24

  GOPS jest jednostką organizacyjną gminy Dzierzążnia. Został utworzony 12 lipca 1990r. Udziela pomocy osobom i rodzinom w celu przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne środki i możliwości.

 
 
 
 

GOPS realizuje zadania:

 • własne gminy,
 • zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy o pomocy społecznej,
 • z zakresu świadczeń rodzinnych wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych,
 • wynikające z innych ustaw szczególnych.
 • W zakresie realizacji zadań własnych GOPS jest finansowany z budżetu gminy Dzierzążnia, zaś w zakresie zadań zleconych z budżetu państwa.

W celu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej Ośrodek współpracuje z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, kościołem katolickim,  fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi. W szczególności GOPS współpracuje z GKRPA,  Policją, Sądem Rejonowym w Płońsku, PCPR w Płońsku, kuratorami, Stowarzyszeniem Przeciwko Przemocy w Rodzinie w Płońsku, Poradnią Zdrowia Psychicznego w Płońsku, Zespołem Interdyscyplinarnym, Ośrodkiem Zdrowia,  ośrodkami szkolno-wychowawczymi i szkołami.

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu:

 • ubóstwa;
 • sieroctwa;
 • bezdomności;
 • bezrobocia;
 • niepełnosprawności;
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby;
 • przemocy w rodzinie;
 • potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
 • potrzeby ochrony  macierzyństwa lub wielodzietności;
 • bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych;
 • trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej  status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą;
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
 • alkoholizmu lub narkomanii;
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej.

 

 
 
 
 

Informacja o przystąpieniu do opracowania

strategii rozwiązywania problemów społecznych

na terenie gminy Dzierzążnia na lata 2022-2026

 

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej do zadań własnych gminy należy: ,,opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka” art. 17 ust. 1 pkt 1 (Dz. U. z 2020r. poz. 1876 z późn. zm.). Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych jest niezbędnym elementem umożliwiającym kreowanie skutecznej polityki. Pozwala na formułowanie długookresowych celów, opisuje i analizuje zjawiska w obszarze rzeczywistości.

W związku z powyższym w dniu 06.07.2021r. Gmina Dzierzążnia przystąpiła do opracowywania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Dzierzążnia na lata 2022 – 2026.

W związku z  pracami nad Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Dzierzążnia na lata 2022-2026 zwracamy się do mieszkańców Gminy Dzierzążnia z prośbą o udział w badaniu ankietowym. Badanie ankietowe  jest anonimowe i trwa do dnia 24.09.2021r.
Przekazane opinie, uwagi i sugestie, jako cenne źródło informacji, zostaną zestawione i uwzględnione przy opracowaniu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w zakresie jej celów, priorytetów oraz kierunków działań w perspektywie najbliższych lat.

Ze względu na zaistniałą sytuację związaną z COVID-19, badanie realizowane jest wyłącznie drogą internetową. Niemniej jednak bardzo prosimy o poważne potraktowanie naszej prośby i poświęcenie kilku minut na wypełnienie ankiety.

https://forms.gle/Y24RfkyXYdrLLVsT8

Dziękujemy za udział w ankiecie.

 

Kontakt: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzążni

           tel./fax  23/661-59-04 wew.43, gops@dzierzaznia.pl

 

                                                                                                                               Wójt Gminy

                                                                                                                      mgr inż. Adam Sobiecki

 

 
 
 
 

Informacja, dotycząca możliwości złożenia wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.

 

                Z dniem 1 lipca 2022 r. wszedł w życie przepis art. 8 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1383), umożliwiający składanie wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.

                Wnioski - które powinny obejmować okres przed dniem 30 kwietnia 2022 r. - czyli przed wprowadzeniem obowiązku podawania numeru PESEL obywateli Ukrainy -  należy złożyć w okresie 14 dni od dnia wejścia w życie ww. ustawy (do dnia 15 lipca 2022 r.)

Wnioski składa się na formularzu według wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi, obowiązującego przed dniem
30 kwietnia 2022 r.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000608/O/D20220608.pdf

 

Wnioski złożone po 15 lipca 2022 r. nie będą rozpatrywane.

 
 
 
 

Oddział ZUS w Płocku

Program Dobry Start 300+  
wsparcie dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny

ZUS przyznaje świadczenie 300+ w ramach rządowego programu Dobry Start

Wnioski o 300+ na rok szkolny 2022/2023 można składać od 1 lipca do 30 listopada 2022 r. Podobnie jak w zeszłym roku wnioski można składać wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem:

 • Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS – każdy z wnioskodawców,
 • systemu bankowości elektronicznej – wyłącznie rodzic dziecka,
 • portalu Emp@tia – każdy z wnioskodawców.

Świadczenie zostanie wypłacone na rachunek bankowy wskazany we wniosku w ciągu 5 dni roboczych od przekazania informacji o przyznaniu świadczenia.

Na rozpatrzenie wniosku o świadczenie Dobry Start, który został złożony do 31 sierpnia, ZUS ma czas do 30 września 2022 r.

Jeśli konieczne będzie wyjaśnienie danych zawartych we wniosku, na profilu klienta na PUE ZUS pojawi się wezwanie do uzupełnienia wniosku. Wnioskodawca otrzyma też powiadomienie sms na numer telefonu wskazany we wniosku.

 Jak złożyć wniosek przez portal PUE ZUS:

Od 1 lipca za pośrednictwem bankowości elektronicznej i portalu Empatia wnioski mogą składać również rodzice dzieci, które są cudzoziemcami. Warunkiem jest, aby  zarówno rodzic, jak
i dziecko mieli numery PESEL

Więcej informacji o 300+

 

Źródło: www.zus.pl

 
 
 
 

Dzierzążnia, dnia 19.10.2021r.

OGŁOSZENIE

            Wójt Gminy Dzierzążnia informuje, że w dniu   26 października 2021 roku w godzinach 1100 – 1200, w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzążni odbędzie się spotkanie z mieszkańcami Gminy Dzierzążnia w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu dokumentu ,,Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2022-2026”.

            Z dokumentem ,,Gminną Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2022-2026” można zapoznać się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dzierzążni lub pobrać ze strony internetowej http://ugdzierzaznia.bip.org.pl/ .

            Wnioski i uwagi dotyczące w/w dokumentu można składać do dnia    26   października 2021 roku do godziny 1100 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dzierzążni oraz w formie elektronicznej na adres poczty internetowej gops@dzierzaznia.pl .

 

                                                        Wójt Gminy

                                                         mgr inż. Adam Sobiecki

 
 
 
 

W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzążni wspólnie z lokalną organizacja Stowarzyszenie na Rzecz Gminy Dzierzążnia rozpoczął współpracę z Bankiem Żywności w Ciechanowie

Pomoc żywnościowa jest skierowana do osób i rodzin najbardziej potrzebujących, zamieszkujących na terenie Gminy Dzierzążnia, spełniających następujące kryteria :

1)Kryterium dochodowe uprawniające do pomocy w ramach Programu wynosi:

-dla osoby samotnie gospodarującej – do 1 402, 00 zł netto/ miesięcznie

-dla osoby w rodzinie –1 056,00 zł netto/miesięcznie

2)Przy jednoczesnym występowaniu przynajmniej jednego z powodów wymienionych w Art. 7 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.marca 2004r(tj. Dz. U. z 2019r poz. 1507 z późn. zm.) tj.: ubóstwo, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza rodziny niepełne i wielodzietne, trudności w integracji cudzoziemców, którzy  uzyskali w RP status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzążni wydał skierowania dla 68 rodzin uprawnionych do pomocy. Skierowania zostały przekazane do Stowarzyszenia na Rzecz Gminy Dzierzążnia.

Pomoc w tej formie będzie realizowana raz w miesiącu w okresie od stycznia 2021 r do czerwca 2021r. Produkty żywnościowe przekazywane są całkowicie nieodpłatnie i nie są przeznaczone na sprzedaż. O terminie odbioru paczek w danym miesiącu osoby uprawnione będą  na bieżąco informowane.

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje również , że skierowania mogą być wydawane także dla osób które nie są w ewidencji tut Ośrodka, pod warunkiem że osoba lub rodzina spełnia wcześniej wymienione kryteria .Prosimy  o kontakt osobiście lub telefonicznie pod nr. telefonu 023 661 59 04 w 43- w godzinach 8,00-16,00.

O terminach wydawania art. żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 będziemy Państwa informować.

Dzierzążnia 05.10.2020r.

 

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Od końca 2014 r. w Polsce realizowany jest Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ). Program współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Fund for European Aid to the Most Deprived – FEAD).

Program został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Główny cel Programu to udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków. Funkcję Instytucji Zarządzającej Programem (IZ) pełni Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Instytucji Pośredniczącej (IP) – Agencja Rynku Rolnego (ARR), która jest odpowiedzialna m.in. za podpisywanie umów z dostawcami żywności oraz organizacjami partnerskimi, których zadaniem jest dystrybucja produktów żywnościowych na poziomie regionalnym i lokalnym.

Uprawnienie do korzystania z pomocy żywnościowej jest uwarunkowane znajdowaniem się w trudnej sytuacji życiowej (sytuacje takie wymienia art. 7 ustawy o pomocy społecznej) oraz spełnianiem kryterium dochodowego, które zostało określone na poziomie 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej, tj. 1402,00 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej oraz 1056,00 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej wydają Ośrodki Pomocy Społecznej.

Podprogram 2015 rozpoczął się w maju 2015 r. Dystrybucja żywności potrwa do końca czerwca 2018 r. Od 2015 r. organizacje zobowiązane są prowadzić tzw. działania towarzyszące, mające na celu włączenie społeczne osób najbardziej potrzebujących. Poza pomocą żywnościową będą one uczestniczyć w różnego rodzaju zajęciach aktywizujących – warsztatach, m.in. z zakresu właściwego zarządzania domowym budżetem czy optymalnego wykorzystania otrzymywanej żywności, aby zapobiec jej marnotrawieniu.