Logo Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
Pokaz slajdów w nagłówku (1) Pokaz slajdów w nagłówku (2) Pokaz slajdów w nagłówku (3) Pokaz slajdów w nagłówku (6) Pokaz slajdów w nagłówku (7) Pokaz slajdów w nagłówku (8)
 
 
 
 
 
 

FUNDUSZ

ALIMENTACYJNY

OD 1 PAŹDZIERNIKA

NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzążni informuje, że od 1 sierpnia br. przyjmowane będą wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Wszelkie informacje dot. załączenia odpowiednich dokumentów będących podstawą do ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego są dostępne bezpośrednio u pracownika Pani Bogumiły Sobczak pok. 1 lub pod tel. 023 661-59-04 wew. 40

Wnioski o świadczenia z funduszu alimentacyjnego należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dzierzążni od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00

 
 
 
 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U  z 2020 poz. 808 ze zm ).

Fundusz alimentacyjny stanowi system wspierania osób uprawnionych do alimentów środkami finansowymi z budżetu państwa z powodu niemożności ich wyegzekwowania.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub w szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności.  

Osobą uprawnioną do świadczenia z funduszu alimentacyjnego jest osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.

Bezskuteczność egzekucji oznacza to egzekucję w wyniku, której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych bieżących zobowiązań alimentacyjnych, jak również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługują:
- jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900 zł.
- w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednak nie więcej niż 500 zł.

 

W przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekracza kwotę, 900 zł, o kwotę nie wyższą niż kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej w okresie świadczeniowym, na który jest ustalane prawo do tego świadczenia, świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości różnicy między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie.

 

W przypadku gdy wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej, ustalona zgodnie z mechanizmem ”złotówka za złotówkę”, jest niższa niż 100 zł, świadczenie to nie przysługuje.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie  przysługują jeżeli osoba uprawniona:
- przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej,
- zawarła związek małżeński.

Ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następują na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.
Prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek.
Okres   świadczeniowy trwa 12 miesięcy od dnia 1 października do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego.
Podstawą ustalenia dochodu w zakresie uprawnień do świadczenia z funduszu alimentacyjnego jest dochód rodziny uzyskany przez członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy.
Wpływ na prawo do świadczenia ma również uzyskanie i utrata dochodu na podstawie którego ustala się prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego.


Do wniosku należy dołączyć m.in.:
- zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów,
- zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne stwierdzające bezskuteczność egzekucji.

Mieszkańcy Gminy Dzierzążnia składają wniosek o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dzierzążni wraz z kompletem wyżej wymienionych dokumentów.