Logo Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
Pokaz slajdów w nagłówku (1) Pokaz slajdów w nagłówku (2) Pokaz slajdów w nagłówku (3) Pokaz slajdów w nagłówku (6) Pokaz slajdów w nagłówku (7) Pokaz slajdów w nagłówku (8)
 
 
 
 

Przypominamy wszystkim producentom rolnym o możliwości odzyskania części środków finansowych poniesionych na zakup oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego należy złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego.

Wnioski należy złożyć w dwóch terminach:

  • w terminie od 1 lutego 2021 r. do 1 marca 2021 r. za zakup oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.,
  • w terminie od 2 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. za zakup oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2021 r. do 31 lipca 2021 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2021 r.

W 2021 r. stawka zwrotu podatku akcyzowego, który jest zawarty w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wyniesie 1 zł na 1 litr oleju, czyli tak jak w latach ubiegłych.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2021 r. wynosi:

100,00 zł * ilość ha użytków rolnych

oraz

30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Pieniądze wypłacane będą  przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku, w dwóch terminach:

  • 1 - 30 kwietnia 2021 r. - w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,
  • 1 - 29 października 2021 r. - w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie.

Do wniosku należy dołączyć:

  1. faktury VAT (lub ich kopie) dokumentujące zakup oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;
  2. w przypadku prowadzenia przez producenta rolnego chowu i hodowli bydła do wniosku o zwrot podatku akcyzowego należy dołączyć dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARMiR) zawierający informacje o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) bydła będącego w posiadaniu producenta w roku poprzedzającym rok, w którym będzie składany wniosek. Dokument należy złożyć w formie oryginału lub w formie papierowej dokumentu podpisanego podpisem elektronicznym przesłanego na adres poczty elektronicznej lub skrzynkę ePUAP wnioskodawcy (producenta rolnego).

Producent rolny może ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego w odniesieniu do bydła jednorazowo w danym roku, w pierwszym lub drugim terminie.

 

Wnioski w Urzędzie Gminy w Dzierzążni składamy:

od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 16:00, pokój nr 13