Logo Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
Pokaz slajdów w nagłówku (1) Pokaz slajdów w nagłówku (2) Pokaz slajdów w nagłówku (3) Pokaz slajdów w nagłówku (6) Pokaz slajdów w nagłówku (7) Pokaz slajdów w nagłówku (8)
 
 
 
 
 
 

Najstarsze ślady osadnictwa na terenie gminy pochodzą z okresu paleolitu czyli sprzed około  4,500 – 2000 lat p.n.e. Czego dowodem są odkrycia archeologiczne z tego okresu. Proces osadniczy wraz z dominującą gospodarką rolną na terenie gminy został uformowany w ostatnim stuleciu. Gmina szczyci się pomnikami przyrody wpisanymi do rejestru zabytków. Jednym z takich zabytków jest park dworski we wsi Cumino. Wiek większości drzew  wskazuje, że zachowana kompozycja powstała  przed około 100 laty. Dawny ogród dworski składał się z terenu o charakterze parkowym, oraz sadu, który był przedzielony szerokim rowem. Zinwentaryzowany drzewostan przedstawia dużą wartość przyrodniczą i krajobrazową. Do najcenniejszych gatunków należą: brzozy brodawkowate, kasztanowce białe,świerki pospolite z wczesnych nasadzeń, topola , graby pospolite, grusze pospolite, jabłonie domowe, jesiony wyniosłe, klony pospolite, lipy drobnolistne, olsza czarna, świerk kłujący odmsina, topola czarna, topola późna 

 
 
 
 

Park ogród dworski we wsi Kucice - Park ogród dworski we wsi Kucice z przełomu XIX i XX w. Został wpisany do rejestru zabytków jako obiekt  mający znaczenie dla historii sztuki ogrodniczej zasługujący na trwałe  zachowanie. Drzewa rosnące w parku to między innymi: buki pospolite odmiany purpurowej, klony srebrzyste, lipy drobnolistne Oprócz parków na terenie gminy zarejestrowano pomniki przyrody żywej /między innymi pojedyńcze drzewa, grupy drzew/ oraz pomniki przyrody nieożywionej /głazy narzutowe/  -Zarejestrowane pomniki przyrody podlegają  ścisłej ochronie i pozostają pod kontrolą  Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Użytki ekologicznesą to tereny cenne przyrodniczo i krajobrazowo, uznane zostały za podlegające ochronie  dwa użytki ekologiczne o łącznej powierzchni 0.86 ha :

 
 
 
 
  • użytek ekologiczny o powierzchni  0.25 ha  zlokalizowany na gruntach wsi Nowe Kucice
  • użytek ekologiczny o powierzchni  0.61 ha zlokalizowany na gruntach wsi Siekluki.
 
 
 
 

Lasy ochronne położone są w małych kompleksach we wschodniej części Gminy, są to lasy wodochronne zostały zatwierdzone Zarządzeniem Nr 183 Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych  i Leśnictwa z dnia 03.08. 1995 r stanowią  cenne zjawisko przyrodniczo krajobrazowe  oraz są ostoją dla dzikich zwierząt i ptactwa.

 
 
 
 

 Gospodarka leśna

Gmina odznacza się niskim procentem lesistości, lasy oraz użytki leśne, grunty zadrzewieniowe  i zakrzewienia zajmują 387 ha co stanowi 3,8% ogólnejpowierzchni. W części  to lasy państwowe zarządzane przez Nadleśnictwo Płońsk, natomiast pozostałe są własnością prywatną. Dominującym typem lesistości jest; bór świeży, bór świeży wilgotny, las mieszany świeży i las mieszany wilgotny. Drzewostany sosnowe olszowe i brzozowe charakteryzują się średnią jakością drzewostanu.

 
 
 
 
Błomino Gule - 8,31 - - -
BłominoGum - 0,35 - - -
Błomino Jeże - 2,81 - - -
Cumino - 3,35 - - -
Chrościn - 2,15 0,15 - -
Dzierzążnia - 11,23 - - -
Nowa Dzierzążnia - 11,39 - - -
Stare Gumino - 20,72 0,80 - -
Nowe Gumino - 21.74 1,00 - -
  15.75 4,34 - - -
Przemkowo - 2,74 3,00 - -
Sadkowo - 13,79 - - -
Wierzbica Pańska - 13,16 - - -