Logo Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
Pokaz slajdów w nagłówku (1) Pokaz slajdów w nagłówku (2) Pokaz slajdów w nagłówku (3) Pokaz slajdów w nagłówku (6) Pokaz slajdów w nagłówku (7) Pokaz slajdów w nagłówku (8)
 
 
 
 
 
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzążni informuje
o możliwości składania wniosków o dodatek osłonowy
za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym
(tj. Dz. U z 2023 r. poz. 759 z późn. zm.)

Wnioski można składać do 30 kwietnia 2024 r.:

 • elektronicznie za pośrednictwem platformy e-PUAP lub
 • osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dzierzążni (pokój nr 1)

Zgodnie z treścią ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym, świadczenie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu, w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych, nie przekracza kwoty 2100 zł oraz  w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Dochód uprawniający do uzyskania dodatku osłonowego ustalany jest na podstawie Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych i uwzględnia się dochód uzyskany w 2022 roku.

Gospodarstwo domowe tworzą:

 • osoba fizyczna, składająca wniosek o dodatek osłonowy, samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe),
 • osoba fizyczna, składająca wniosek o dodatek osłonowy oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Pamiętaj: ustawa o dodatku osłonowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Wysokość dodatku osłonowego:

Dodatek osłonowy za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. wynosi:

 • 228,80 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego;
 • 343,20 zł dla 2-3 osobowego gospodarstwa domowego;
 • 486,20 zł dla 4-5 osobowego gospodarstwa domowego;
 • 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się minimum z 6 osób.

W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, świadczenie jest podwyższone i wynosi:

 • 286,00 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego;
 • 429,00 zł dla 2-3 osobowego gospodarstwa domowego;
 • 607,75 zł dla 4-5 osobowego gospodarstwa domowego;
 • 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się minimum z 6 osób.

Przy ustalaniu wysokości dodatku osłonowego obowiązuje tzw. zasada „złotówka za złotówkę”, co oznacza, że dodatek osłonowy będzie przyznawany po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.
Poniżej 20 zł kwota dodatku osłonowego nie będzie wypłacana.

Informacja o przyznaniu świadczenia:

Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga decyzji, lecz informacji o przyznanym dodatku osłonowym.

Informacja o przyznanym dodatku osłonowym będzie można odebrać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dzierzążni.

Wypłaty dodatku będą realizowane niezależnie od odebrania informacji o przyznanym dodatku osłonowym.

Wymagane dokumenty to wniosek o wypłatę dodatku osłonowego. W indywidualnych sprawach organ właściwy może poprosić o inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do dodatku osłonowego. W przypadku załączenia kopii dokumentów ich oryginały należy przedstawić do wglądu.

Dodatek osłonowy za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r. będzie wypłacony jednorazowo w terminie do 30 czerwca 2024 r.