Logo Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
Pokaz slajdów w nagłówku (1) Pokaz slajdów w nagłówku (2) Pokaz slajdów w nagłówku (3) Pokaz slajdów w nagłówku (6) Pokaz slajdów w nagłówku (7) Pokaz slajdów w nagłówku (8)
 
 
 
 
 
 

POMOC SPOŁECZNA

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy powinny zostać uwzględnione jeżeli odpowiadają celom i mieszczą się w możliwościach pomocy społecznej.

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z    powodu:

 • ubóstwa;
 • sieroctwa:
 • bezdomności;
 • bezrobocia;
 • niepełnosprawności;
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby;
 • przemocy w rodzinie;
 • potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu    gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i  wielodzietnych;
 • trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej  Polskiej status uchodźcy ,ochronę  uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt  czasowy udzielony w związku z okolicznością , o której mowa w art.159 ust.1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
 • alkoholizmu i narkomanii;
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej.                

Akty prawne

Rada Ministrów przyjęła 14 lipca 2021 r. rozporządzenie w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Wyższe kryteria  obowiązują

od 1 stycznia  2022 r.       

Podwyższenie kryteriów dochodowych wpłynie na wzrost liczby świadczeniobiorców korzystających ze świadczeń pieniężnych, których przyznanie jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego oraz wzrost wysokości tych świadczeń.

Nowe kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej to:

 • dla osoby samotnie gospodarującej – maksymalnie 776 zł (wzrost o  75 zł),
 • dla osoby w rodzinie – maksymalnie 600 zł (wzrost o 72 zł). 

Podwyższone o 74 zł zostały  także niektóre świadczenia, a o 37 zł zwiększy się kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego:

 • kwota stanowiąca podstawę pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki i pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej wzrośnie z  1763 zł na  1837  zł;
 • minimalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą zwiększy się z  647 zł na 721 zł;
 • maksymalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą wzrośnie z          1 376 zł na 1450 zł;
 • maksymalna kwota zasiłku stałego zwiększy się z  645  zł na 719 zł;
 • wartość dochodu miesięcznego z 1 ha przeliczeniowego wzrośnie z  308  zł na 345 zł.

 

Świadczenia z pomocy społecznej:

Zasiłek  stały:

Komu przysługuje:

 1. 1.      Pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu   wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej (tj.776 zł).
 2. 2.      Pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu  wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie   są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (tj.  600 zł na osobę)

Jaka wysokość:

 1. W przypadku osoby samotnie gospodarującej – różnica między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby; jednak nie więcej niż 719 zł miesięcznie.
 2. W przypadku osoby w rodzinie - różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.
 3. Zasiłek stały nie może być niższy niż 30 zł miesięcznie; oraz nie wyższy niż 719 zł.

 W przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej, zasiłek stały nie przysługuje.
 
Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są zobowiązane do współdziałania z pracownikiem socjalnym w rozwiązaniu ich trudnej sytuacji życiowej.

Zasiłek okresowy

Przysługuje w szczególności ze względu na:

1. Długotrwałą chorobę
2. Niepełnosprawność
3. Bezrobocie
4. Możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.  

Komu przysługuje :

 1. Osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej (nie więcej niż 776 zł)
 2. Rodzinie, w której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny (nie więcej niż 600 zł na osobę).  

Jaka wysokość:

 1. W przypadku osoby samotnie gospodarującej oraz rodziny 5O% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej/rodziny a dochodem tej osoby/rodziny.
 2. Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie.

Zasiłek celowy:

Przysługuje w szczególności: na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej – może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości: zakupu żywności, leków, leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, biletu kredytowanego, kosztów pogrzebu.  

Komu przysługuje :

1.Osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej (nie więcej niż 776 zł).

2. Rodzinie, w której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny (nie więcej niż   600 zł na osobę).

3.W szczególnie uzasadnionych przypadkach: osobie lub rodzinie o dochodach

     przekraczających   kryterium dochodowe może zostać przyznany: specjalny zasiłek celowy     - nie       

      podlegający zwrotowi w wysokości nie przekraczającej kryterium dochodowego osoby  samotnie

     gospodarującej lub rodziny specjalny zasiłek celowy ,– pod warunkiem zwrotu części lub  

     całości kwoty zasiłku lub wydatków na pomoc rzeczową.

4. Osobie bezdomnej i innym osobom nie mającym dochodu i możliwości uzyskania

    Świadczeń  na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w  Narodowym

    Funduszu Zdrowia na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne.

5.Osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski    

   żywiołowej lub  ekologicznej .

Jaka wysokość: wysokość zasiłku celowego uwarunkowana jest od możliwości finansowych Ośrodka  Pomocy Społecznej.


Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są zobowiązane do współdziałania z pracownikiem socjalnym w rozwiązaniu ich trudnej sytuacji życiowej.

Składka  na  ubezpieczenie  zdrowotne:

Komu przysługuje:

 1. Osobie bezdomnej objętej indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności   zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej.
 2. Osobie pobierającej zasiłek stały.
 3. Osobie objętej indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w oparciu o ustawę o zatrudnieniu socjalnym. 

Usługi  opiekuńcze w  miejscu  zamieszkania

Komu przysługują :

Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie nie zamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. 

Odpłatność i zakres:   Ośrodek pomocy społecznej przyznając usługi opiekuńcze ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia. Rada Gminy w drodze uchwały nr 197/XXIX/2017z dnia 24.10.2017r. ustala  szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat , jak również trybu ich pobierania , Uchwała  Nr 17/ II /2018 Rady Gminy w Dzierzążnia z dnia 04.12.2018r. ;  Uchwałą Nr 111/XIII/2020 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 24 stycznia 2020 roku ; Uchwałą Nr 163/XXI/2020 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 18 grudnia 2020 roku oraz ; Uchwałą Nr 231/XXX/2021 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 29 grudnia 2021 roku.

Usługi opiekuńcze obejmują:

 1. Zaspokajanie codziennych potrzeb życiowych: -pomoc w codziennych zajęciach, tj.: robienie zakupów, sprzątanie, gotowanie z uwzględnieniem diety, załatwianie spraw urzędowych, pranie bielizny pościelowej i osobistej,
 2. Opieki higieniczno - sanitarnej: -mycie, kąpanie, ubieranie, dozowanie lekarstw dla osób chorych, zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń, zmiana bielizny osobistej i pościelowej, pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych,
 3. Pielęgnacji zleconej przez lekarza.
 4. Pomocy w podtrzymywaniu psychofizycznej kondycji osoby: -podtrzymywanie indywidualnych zainteresowań, -organizowanie spacerów, czytanie

Dożywianie

 Wskazówki w zakresie realizacji uchwały Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego  programu „Posiłek w szkole i w domu ” na lata 2019–2023 ( M.P. z 2018 r. Nr 1007)

 Ze środków przekazywanych w ramach Programu gminy mogą udzielać wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy. -uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej:

-  osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym

- w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia  rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Zgodnie z art. 8 ust.2 ustawy o pomocy społecznej, gmina może udzielać wsparcia w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności osobom spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium tylko w przypadku uchwalenia przez gminę stosownej uchwały podwyższającej kryterium dochodowe do tego poziomu. Jeżeli gmina ww. uchwały nie przyjmie, może otrzymać dotację z Programu na dofinansowanie zasiłków celowych na zakup posiłku lub żywności, zgodnie z kryteriami określonymi w art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej.

BANK  ŻYWNOŚCI

W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzążni wspólnie z lokalną organizacją  Stowarzyszenie  AMICUS  w Dzierzążni  rozpoczął współpracę z Bankiem Żywności w Ciechanowie

Pomoc żywnościowa jest skierowana do osób i rodzin najbardziej potrzebujących, zamieszkujących na terenie Gminy Dzierzążnia, spełniających następujące kryteria :

1)Kryterium dochodowe od dnia 01.01.2022r. uprawniające do pomocy w ramach Programu wynosi:

-dla osoby samotnie gospodarującej – do 1 707,20 zł netto/ miesięcznie,

-dla osoby w rodzinie –1 320,00 zł netto/miesięcznie.

2) Przy jednoczesnym występowaniu przynajmniej jednego z powodów wymienionych w Art. 7 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.marca 2004r( Dz. U. z 2021r poz. 2268 ) tj.: ubóstwo, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza rodziny niepełne i wielodzietne, trudności w integracji cudzoziemców, którzy  uzyskali w RP status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Od końca 2014 r. w Polsce realizowany jest Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ). Program współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Fund for European Aid to the Most Deprived – FEAD).

Program został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Główny cel Programu to udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków. Funkcję Instytucji Zarządzającej Programem (IZ) pełni Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Instytucji Pośredniczącej (IP) – Agencja Rynku Rolnego (ARR), która jest odpowiedzialna m.in. za podpisywanie umów z dostawcami żywności oraz organizacjami partnerskimi, których zadaniem jest dystrybucja produktów żywnościowych na poziomie regionalnym i lokalnym.

Uprawnienie do korzystania z pomocy żywnościowej jest uwarunkowane znajdowaniem się w trudnej sytuacji życiowej (sytuacje takie wymienia art. 7 ustawy o pomocy społecznej) oraz spełnianiem kryterium dochodowego, które zostało określone na poziomie 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej, tj. 1702,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej oraz 1320,00 zł w przypadku osoby w rodzinie.

GOPS w Dzierzążni – uprzejmie informuje, że w 2022 r.  w godz. 9.00 – 13.00 w siedzibie stowarzyszenia    „ AMICUS” – będą wydawane paczki żywnościowe. Pracownicy socjalni będą przekazywać telefonicznie informacje zakwalifikowanym klientom o terminie wydawania żywności w poszczególnych miesiącach. 

Zespół Interdyscyplinarny

            Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów z różnych instytucji, łącząca swoją wiedzę , umiejętności oraz możliwości wynikające z instytucji, którą reprezentują, podejmująca współpracę i skoordynowane działania mające na celu niesienie pomocy osobom krzywdzonym oraz przeciwdziałania zjawisku przemocy na terenie gminy Dzierzążnia.     Głównym celem działalności ZI jest zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie oraz stworzenia jednolitego, profesjonalnego systemu interwencji i wsparcia osób zagrożonych bądź uwikłanych w przemoc w rodzinie.           

Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego należy w szczególności:

 1. Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie.
 2. Podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku.
 3. Inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie.
 4. Rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym,
 5. Inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

 

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele :

 1. Małgorzata Rudzińska  -  Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego
 2. Katarzyna Włodarska   -  Zastępca Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego
 3. Sandra Wiktorowicz                      - Sekretarz Zespołu Interdyscyplinarnego
 4. Małgorzata Czyżewska                  - Członek  Zespołu Interdyscyplinarnego
 5. Beata Garlej                                   - Członek Zespołu Interdyscyplinarnego
 6. Elżbieta Piotrowska                       - Członek Zespołu Interdyscyplinarnego
 7. Maciej Skowronek                         - Członek Zespołu Interdyscyplinarnego
 8. Jarosław Wiśniewski                     - Członek zespołu Interdyscyplinarnego
 9. Bartłomiej Rafała                          - Członek Zespołu Interdyscyplinarnego
 10. Magdalena Sawicka – Chojnacka - Członek Zespołu Interdyscyplinarnego
 11. Elżbieta Cybulska                           - Członek Zespołu Interdyscyplinarnego
 12. Katarzyna Jakimiuk                       - Członek Zespołu Interdyscyplinarnego
 13. Marek Sybicki                                - Członek Zespołu Interdyscyplinarnego
 14. Piotr Gryziak                                  - Członek Zespołu Interdyscyplinarnego

      15. Marta Zbrzeźna                              - Członek Zespołu Interdyscyplinarnego

Zespół prowadzi postępowanie w sprawie przemocy w rodzinie na podstawie procedury „ Niebieska Karta”.

 P A M I Ę T A J !!!      Prawo zabrania stosowania przemocy i krzywdzenia swoich bliskich. Jeżeli Ty lub ktoś z Twoich bliskich jest ofiarą przemocy ze strony osoby najbliższej, nie wstydź się prosić o POMOC.

 PRAWO   STOI   PO  TWOJEJ   STRONIE!

Jeżeli doznajesz takich zachowań, powiadom:

- Policję,  tel.  997 lub 112, lub dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Płońsku  

 23  662 15 00

- Zespół Interdyscyplinarny Do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w  Rodzinie w Dzierzążni    tel. 23  661 59  02 wew. 43

Profilaktyka uzależnień

 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w składzie:

 • Przewodnicząca – Katarzyna Włodarska
 • Wioletta Sulejewska
 • Aldona Kowalska
 • Jarosław Wiśniewski
 • Iwona Jąderko
 • Wanda Rębecka

Zajmuje się pomocą dla rodzin z problemem alkoholowym i narkomanii. Służymy pomocą w zakresie motywowania do leczenia uzależnień, odnajdywania najbardziej odpowiedniej drogi do rozwiązywania problemów poprzez spotkania ze specjalistami terapii uzależnień w Poradni „Szansa” w Płońsku. Kierujemy na badania w kierunku uzależnienia, oraz wnioskujemy do Sądu o skierowania na leczenie przymusowe.
Ponadto GKRPA zajmuje się szeroko rozumianą profilaktyką  uzależnień skierowaną bezpośrednio do uczniów szkół oraz ich nauczycieli. Zadania , które realizuje GKRPA są zawarte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych   oraz Programie Przeciwdziałania Narkomanii . Programy te są przyjmowane corocznie uchwałami Rady Gminy w Dzierzążni.
Środki przeznaczone na realizację zadań zawartych w programach pochodzą z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

 

Dopalacze. Gdzie szukać pomocy? Najważniejsze numery telefonów

W ostatnich dniach w kraju odnotowano wiele przypadków zatrucia narkotykami, tzw. dopalaczami. Do szpitali trafiły osoby z ostrym zatruciem organizmu. Apelujemy i ostrzegamy, aby nie kupować i nie zażywać takich substancji. Producenci i sprzedawcy dopalaczy kierują się przede wszystkim zyskiem, za nic mając ludzkie życie. Sprzedając dopalacze – sprzedają śmierć!

Masz wątpliwości czy Twoje dziecko zażywa dopalacze? Chcesz dowiedzieć się więcej na temat możliwości leczenia? Wiesz wszystko o negatywnych skutkach tych niebezpiecznych substancji? Masz informacje o miejscach, w których handluje się zakazanymi środkami? Jesteś uzależniony? Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowało listę numerów telefonów pod którymi można szukać pomocy. Lista zostanie także przekazana do wszystkich resortów, urzędów wojewódzkich oraz powiatów.

 

800 060 800 – Bezpłatna, całodobowa infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego. Pod tym numerem telefonu możemy uzyskać informacje na temat negatywnych skutków zażywania dopalaczy oraz o możliwościach leczenia. Infolinia jest także przeznaczona dla rodziców, którzy mają wątpliwości czy ich dzieci zażywają dopalacze. Na infolinię GIS można przekazywać także informacje, które mogą ułatwić służbom dotarcie do osób handlujących tymi nielegalnymi substancjami.

 

116 111 – Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży. Służy on młodzieży i dzieciom potrzebującym wsparcia, opieki i ochrony. Zapewnia dzwoniącym możliwość wyrażania trosk, rozmawiania o sprawach dla nich ważnych oraz kontaktu w trudnych sytuacjach. Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia jest dostępna codziennie w godzinach 12:00 – 20:00, pomoc online dostępna na www.116111.pl/napisz

800 100 100 – Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci. To bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania. Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 – 18:00, pomoc online dostępna pod adresem pomoc@800100100.pl

800 12 12 12 - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Osoby poszukujące pomocy oraz informacji na temat dopalaczy mogą korzystać także z telefonu zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Numer przeznaczony jest zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, którzy chcą zgłosić problemy dzieci. Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 20.00. Po godzinie 20.00 oraz w dni wolne od pracy, każdy może przedstawić problem i zostawić numer kontaktowy. Pracownik telefonu zaufania oddzwoni następnego dnia.

 

112 – Jednolity numer alarmowy obowiązujący na terenie całej Unii Europejskiej.

 

PORADNICTWO  PSYCHOLOGICZNE

Wójt Gminy Dzierzążnia zaprasza mieszkańców gminy  do bezpłatnego korzystania z porad psychologicznych dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin w niżej podanych terminach:

10.01.2023r.  – wtorek – w godz. 8.00   - 14.00

20.01.2023r.   -  piątek – w godz.8.00  -   14.00

10.02.203r.    -   piątek -  w godz.8.00  -  14.00

14.02.2023r.  – wtorek  - w godz. 8.00 -  14.00

14.03.2023r.  – wtorek  – w godz. 8.00 - 14.00

24.03.2023r.  – piątek –  w godz. 8.00 -  14.00

11.04.2023r.  – wtorek – w godz. 8.00 - 14.00

25.04.2023r.  – wtorek – w godz. 8.00 - 14.00

09.05.2023r.  – wtorek – w godz. 8.00 - 14.00

19.05.2023r.  – piątek – w godz. 8.00 -  14.00

02.06.2023r.  – piątek – w godz. 8.00 -  14.00

13.06.2023r.  – wtorek – w godz. 8.00-  14.00

11.07.2023r.  – wtorek – w godz. 8.00 - 14.00

25.07.2023r.  - wtorek – w godz.8.00 -  14.00

08.08.2023r. – wtorek – w godz.8.00 -  14.00

18.08.2023r. – piątek – w godz.8.00 -   14.00

Prosimy o wcześniejszy kontakt pod numer tel. 23 661-59-04 wew. 43 od poniedziałku  do piątku w godz. 9.00 – 14.00

Zajęcia będzie prowadzić  psycholog i specjalista psychoterapii uzależnień w procesie certyfikacji 

Pani mgr Wanda Rębecka  w budynku Urzędu Gminy w Dzierzążni.

Stypendia dla uczniów

Zadanie w formie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkujących na terenie Gminy Dzierzążnia w okresie od 01.01.2022 – do 31.12.2022 r. będzie realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzążni.