Logo Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
Pokaz slajdów w nagłówku (1) Pokaz slajdów w nagłówku (2) Pokaz slajdów w nagłówku (3) Pokaz slajdów w nagłówku (6) Pokaz slajdów w nagłówku (7) Pokaz slajdów w nagłówku (8)
 
 
 
 
 
 
Główną przyczyną podwyższonych wartości jest komunikacja, w tym wtórne pylenie z ulic i emisja spalin. Wystąpią również warunki meteorologiczne sprzyjające takiej sytuacji (słaby wiatr, wyż, zamglenia). Prognozuje się utrzymywanie podwyższonych stężeń pyłu, jednakże nie przewiduje się przekroczenia poziomu informowania oraz alarmowego, który mógłby powodować negatywne skutki zdrowotne.
Badania ankietowe realizowane przez Urząd Statystyczny w Warszawie mają charakter reprezentacyjny, co oznacza, że udział w nich biorą wylosowane gospodarstwa domowe lub rolne. Przez cały rok, równocześnie, prowadzonych jest wiele badań. Stopień ich realizacji i dane pozyskane z każdego gospodarstwa (nawet jednoosobowego) są istotne dla całego procesu badawczego i jakości pozyskanych informacji. Aktywny udział w badaniach przekłada się na wielkość wskaźników ekonomicznych m.in. umożliwiających ocenę sytuacji społeczno-gospodarczej, wspierających proces monitorowania i oceny skuteczności podejmowanych działań (w tym na poziomie regionalnym). Wyniki badań ankietowych wykorzystywane są do analiz w zakresie rynku pracy, warunków życia ludności, określania poziomu ubóstwa, pośrednio do waloryzacji rent i emerytur, czy ustalania płacy minimalnej, a także do pozyskiwania środków na inwestycje przez jednostki samorządu terytorialnego.
W przypadku rozliczeń za 2018r. administracja skarbowa przygotuje zeznania podatkowe dla podatników – osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, składających zeznanie podatkowe na formularzu PIT-37 oraz podatników uzyskujących przychody z kapitałów pieniężnych, składających zeznanie podatkowe na formularzu PIT-38. Od 15 lutego do 30 kwietnia podatnik będzie się mógł zapoznać ze swoim PIT-em w serwisie podatki.gov.pl. Osoby, które rozliczą się elektronicznie, otrzymają szybszy zwrot nadpłaty – maksymalnie w ciągu 45 dni. Każdy będzie mógł zdecydować, czy chce skorzystać z tak przygotowanego zeznania podatkowego, czy też samodzielnie wypełnić i złożyć zeznanie podatkowe do urzędu skarbowego. Wprowadzenie nowego rozwiązania oznacza, że blisko 25 proc. podatników rozliczających się indywidualnie i niekorzystających z żadnych ulg i odliczeń nie będzie musiało nic robić, aby rozliczyć PIT za rok ubiegły. Kolejne 25 proc. podatników (osoby rozliczające się wspólnie z małżonkiem i nie korzystające z żadnych ulg i odliczeń) będzie mogło zakończyć coroczne rozliczenie podatkowe za pomocą dwóch kliknięć.
Fundacja Chlorofil, której celem statutowym jest edukacja ekologiczna, zwraca się z prośbą o zamieszczenie na stronach internetowych urzędu, a także przekazanie do placówek oświatowych: szkół, ośrodków wychowawczych, świetlic itp., informacji nt ogólnopolskiego konkursu ekologicznego dla uczniów szkół podstawowych. Konkurs pod nazwą "Mistrz Recyklingu Maks porządkuje odpady" odbywa się pod patronatem honorowym Urzędu Marszałkowskiego i stanowi publiczną kampanię edukacyjną zgodną z polskimi i europejskimi standardami wynikającymi z prawa ochrony środowiska.
Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze zwraca się z prośbą o umieszczenie na gminnej stronie internetowej poniższej informacji dotyczacej wypełniania ankiety skierowanej do mieszkańców. Jest to ankieta anonimowa a dane pozyskane z ankiet będą wykorzystane do ewaluacji i zamieszczenia jej wyników sprawozdaniu rocznym LGD.
W tym roku gościliśmy 12 par małżeńskich obchodzących Jubileusz Złotych Godów ( 50-lecie), cztery pary Diamentowych Godów ( 60-lecie) oraz jedną parę, która obchodziła (70 lecie) pożycia małżeńskiego, czyli Kamienne Gody. W trakcie uroczystości jubilatom towarzyszyły rodziny i zaproszeni goście: Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ciechanowie Pan Robert Kochański oraz ks. Proboszcz Parafii Skołatowo Grzegorz Mierzejewski
Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku uboju z konieczności. 05/02/ ... w kierunku ASF, w obszarze objętym ograniczeniami i obszarze zagrożenia.
Jeśli wniosek o dowód osobisty chcesz złożyć w urzędzie - zrób to jak najszybciej. W piątek 1 marca od godz. 12:00, w związku z zaplanowanymi pracami wdrożeniowymi, nastąpi przerwa techniczna w działaniu Rejestru Dowodów Osobistych Oznacza to, że tego dnia wnioski o dowód będą przyjmowane do godz. 11:30. Od godz. 12:00 do zamknięcia urzędu nie będziesz miała/miał możliwości załatwienia również pozostałych spraw dotyczących dowodu osobistego – nie odbierzesz gotowego, już spersonalizowanego dokumentu. Dlatego nie odkładaj tych spraw na ostatnią chwilę, załatw to już dziś ! Przepraszamy za możliwe niedogodności.
UWAGA - DO 4 MARCA PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW. Osoby zainteresowane usunięciem wyrobów zawierających azbest, (demontaż, utylizacja i odbiór) w 2019 roku mogą zgłosić się do tutejszego Urzędu Gminy - pokój nr 35 w celu złożenia wniosku łącznie z oświadczeniami. Dokumenty do pobrania poniżej.
Starostwo Powiatowe w Płońsku informuje, że od 1 kwietnia 2019 r. zostają zawieszone niektóre linie komunikacyjne i kursy w ramach powiatowych przewozów pasażerskich. Zmiany zostały wprowadzone ze względu na spadek zainteresowania mieszkańców powiatu autobusowym publicznym trans¬portem zbio¬rowym. Chodzi o trasy, którymi podróżo-wało od 0 do 3 pasażerów, co odzwierciedlają dane otrzymane od przewoźnika - firmy HM Trans s.c. Ponadto, na niektórych trasach kursują prywatni przewoźnicy. Poniżej publikujemy zestawienie zawieszonych linii i kursów.
Celem szkolenia, które odbyło się w dniu 4 marca 2019r., o godz. 11.00 - 14.00 w sali Urzędu Gminy Dzierzążnia, było przedstawienie zasad udziału w konkursie FIO Mazowsze Lokalnie. W ramach konkursu, który startuje 25 lutego organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, lokalni liderzy mogą pozyskać dotację w wysokości 5000 zł na własną lokalna inicjatywę społeczną. Realizacja własnej inicjatywy to szansa na: • aktywizację mieszkańców, • rozwój oferty spędzania wolnego czasu, np. poprzez warsztaty, spotkania, wydarzenia integracyjne, • rozwój infrastruktury, np. powstanie nowych miejsc spotkań dla mieszkańców, • dodatkowe środki finansowe, • możliwość rozwoju współpracy miedzy różnymi grupami, • nowe umiejętności dla lokalnych liderów,
Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniach mieszkańców gminy Dzierzążnia, Projekt zakłada przeprowadzenie kompleksowego cyklu szkoleń dla mieszkańców Gminy Dzierzążnia. Zorganizowanie zostanie 25 szkoleń, w których łącznie weźmie udział 300 osób. (każda grupa liczyć będzie 12 osób). Uczestnicy będą mieli do wyboru 1 z 7 modułów szkoleniowych: 1. Rodzic w internecie 2. Mój biznes w sieci 3. Rolnik w sieci 4. Moje finanse i transakcje w sieci 5. Tworzę własną stronę internetową (blog) 6. Kultura w sieci 7. Działam w sieciach społecznościowych Projekt zakłada bezpłatne szkolenia w wymiarze 2 dni po 8 godzin lekcyjnych. w trakcie, których uczestnicy maja zapewnione: materiały szkoleniowe, stanowiska komputerowe oraz serwis kawowy i obiad. Zajęcia odbędą się w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzążni. Więcej informacji i deklaracje uczestnictwa w projekcie dostępne w pokoju nr 35 Urzędu Gminy w Dzierzążni lub pod tel. 23/6615904, 23/6615902 wew. 46 Poniżej informacja o projekcie w ulotce.
W dniu 6 marca 2019 r. odbył się "Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej", w którym wzięło udział dziewięcioro uczniów, w dwóch kategoriach wiekowych: - SZKÓŁ PODSTAWOWYCH VII-VIII ORAZ III GIMNAZJUM. -SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH I PONAD GIMNAZJALNYCH.
Ustala się dzień 2 maja 2019r. (czwartek) dniem wolnym, pod pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Dzierzążni. Odpracowanie dnia wolnego od pracy nastąpi dnia 30 marca 2019r. (sobota)
Zmiana danych teleadresowych: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej ul. Sienkiewicza 9 09-100 Płońsk tel. 23 652 75 98 23 652 75 99 fax. 23 653 30 04 http://plonsk.kppsp.pl/plonsk/
W dniu 22 marca uczniowie klasy VI ze Szkoły Podstawowej w Nowych Kucicach odwiedziły Gminną Bibliotekę Publiczną. W lokalu biblioteki miały okazję zapoznać się z działalnością biblioteki publicznej oraz księgozbiorem. Dalsza część spotkania odbyła się na sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzążni. Dzieci spotkały się z panią Moniką Konczewską- sekretarzem gminy a następnie przystąpiły do tworzenia portretu Pani Wiosny na miarę XXI wieku.
Kierunki działań oraz warunki brzegowe pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" w roku 2019. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku jako realizator Programu " Aktywny Samorząd" informuje, że realizuje program w ramach Modułu I oraz Moduł II
Wójt Gminy Dzierzążnia zaprasza do składania ofert na "Przygotowanie, dostarczenie i serwowanie posiłków dla uczestników projektu "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego"
Wójt Gminy Dzierzążnia pragnie zaapelować do wszystkich rolników, których grunty przylegają do dróg gminnych, o prowadzenie prac polowych w taki sposób, aby nie niszczyć istniejących nawierzchni dróg i nie zaorywać pasów drogowych. Rolnicy kierujący ciągnikami i maszynami rolniczymi wyjeżdżając z pól pozostawiają na drodze grubą warstwę błota, obornika która stwarza niebezpieczeństwo dla kierowców, drogi z roku na rok sukcesywnie się zwężają, rolnicy nie tylko orzą pobocza , ale też je uprawiają niszcząc przy tym rowy przydrożne. Sytuacje takie występują nawet po wskazaniu geodezyjnym granic działek zajętych pod drogę. Takie działania są zabronione i nie powinny mieć miejsca.
Wójt Gminy Dzierzążnia zaprasza do składania ofert na "Budowę sieci wodociągowej w miejscowości Gumowo" na odcinku ok. 140mb w formule zaprojektuj i wybuduj. Termin składania ofert do 12 kwietnia 2019r. do godz. 14.00
W dniu 29.03.2019r., w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzążni odbyło się zebranie Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Dzierzążni, na którym zostały podsumowane zebrania sprawozdawcze w jednostkach OSP.
7 kwietnia w Gralewie, w gminie Raciąż, odbyła się uroczysta msza święta z udziałem strażaków z Powiatu Płońsk. To tradycja kontynuowana od dziewięciu lat w niedzielę poprzedzającą Wielki Tydzień.
INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE PŁATNOŚCI W APLIKACJI eWniosekPlus 2019
Na podstawie UCHWAŁA NR 41/V/2019 RADY GMINY W DZIERZĄŻNI z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, ustalono nowe wyższe stawki za odpasy komunalne.
Informacja o unieważnieniu postępowania dotyczącego przeprowadzenia rozeznania cenowego dla zamówienia pn.: Przygotowanie, dostarczenie i serwowanie posiłków dla uczestników projektu "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego"
Wraz z nadejściem wiosny rozpoczął się sezon na wypalanie traw na łąkach i nieużytkach rolnych. Jest to proceder, który w znacznym stopniu obniża wartość plonów, jest zabójczy dla przyrody i niebezpieczny dla człowieka.
Lokalna Grupa Działania–Przyjazne Mazowsze informuje o możliwości składania wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie: Wspieranie współpracy gospodarczej – przedsięwzięcie Od producenta do konsumenta - Wnioski można składać od 6 maja 2019 r. do dnia 20 maja 2019 r. do godziny 15:00. Zachowanie dziedzictwa lokalnego – przedsięwzięcie Skarby Przyjaznego Mazowsza - Wnioski można składać od 6 maja 2019 r. do dnia 20 maja 2019 r. do godziny 15:00. Inkubator przetwórstwa – przedsięwzięcie Przetwarzaj lokalnie - Wnioski można składać od 6 maja 2019 r. do dnia 20 maja 2019 r. do godziny 15:00.
IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie Zjawisko/stopień zagrożenia Silny wiatr/ 1 Obszar województwo mazowieckie powiat płoński Ważność od godz. 11:45 dnia 23.04.2019 do godz. 21:00 dnia 23.04.2019 Przebieg Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 45 km/h, w porywach do 80 km/h, z południowego wschodu. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) 85%
Zapraszamy do udziału w naborze wniosków od 6 do 20 maja 2019 roku. Informacja o naborze jest zamieszczona na naszej stronie internetowej: www.lgdpm.pl Mogą Państwo złożyć ofertę wspólną, to znaczy 2 lub więcej partnerów, na sieciowanie usług. W takim przypadku mają Państwo możliwość zaplanowania, w ramach kosztów kwalifikowanych, środków na utworzenie miejsca pracy. Jednak, zgodnie z rozporządzeniem, nie jesteście zobowiązani do tworzenia i utrzymania miejsc pracy tak jak w przypadku rozwijania działalności gospodarczej.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku przypomina o obowiązku rejestracji produkcji pierwotnej. W związku ze zbliżającym się sezonem zbioru owoców miękkich PPIS zwraca uwagę na jakość stosowanych powtórnie opakowań przy zbiorach i informuje o możliwości skażenia owoców norowirusami.
Wójt Gminy Dzierzążnia podaje do wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 97 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie województwa mazowieckiego, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne.
* Pamiętaj: został już tylko tydzień, aby w usłudze Twój e-PIT zaakceptować albo odrzucić PIT za 2018 r. * Jeśli do 30 kwietnia nie zrobisz tego oraz nie rozliczysz się w inny sposób, to uznamy przygotowany dla ciebie e-PIT za złożony. Jeśli do 30 kwietnia nie skorzystasz z usługi Twój e-PIT, tzn. nie zaakceptujesz ani nie odrzucisz przygotowanego dla ciebie PIT-37 lub PIT-38 oraz nie złożysz deklaracji w żaden inny sposób (np. przez e-Deklaracje lub w wersji papierowej w urzędzie skarbowym), to uznamy przygotowany dla ciebie e-PIT za złożony. Znajdziesz go wtedy na podatki.gov.pl w sekcji „Złożone dokumenty”.
30 kwietnia 2019 r. godz. 12.00 – 14.00 Biuro Lokalnej Grupy Działania - Przyjazne Mazowsze ul. Sienkiewicza 11 w Płońsku Szkolenie kierowane jest do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, które są zainteresowane ubieganiem się o przyznanie pomocy w ww. zakresach na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” ze środków pozyskanych za pośrednictwem LGD-Przyjazne Mazowsze.
Wygraj Szansę - drugi etap eliminacji na poziomie gminnym, Ogólnopolskiego programu dydaktyczno kulturalnego, w ramach programu "Trzeźwość na co dzień" dla Dzieci i młodzieży muzycznie uzdolnionej"
W dniu 25 kwietnia 2019 r. odbył się "Happening ekologiczny dla lokalnego środowiska", który został zorganizowany przez uczniów III klas Gimnazjum w Dzierzążni.
7-8 maja 2019 roku od godziny 10.00 do 11.30 przy Urzędzie Gminy w Dzierzążni makulaturę można wymienić na sadzonkę truskawek. Organizatorem jest: Szkolne Koło Wolontariatu SP w Dzierzążni
Do 12 czerwca b.r. można składać wnioski o dofinansowanie działań o nazwie "Inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartości dla środowiska". Wnioski przyjmuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Oddział w Płońsku, ul. Sienkiewicza 11. Można uzyskać wsparcie finansowe na 6 rodzajów przedsięwzięć: 1. Przebudowa składu gatunkowego drzewostanu poprzez wprowadzenie drugiego piętra dla drzewostanu w wieku 30-50 lat 2. Przebudowa składu gatunkowego drzewostanu poprzez dolesienie luk powstałych w wyniku procesu chorobowego wraz z zabezpieczeniem pniaków po wyciętych drzewach dla drzewostanu w wieku 21-60 lat 3. Zróżnicowanie struktury drzewostanu poprzez wprowadzenie podszytu dla drzewostanu w wieku 30-60 lat 4. Założenie remizy 5. Czyszczenie późne dla drzewostanu w wieku 11-20 lat 6. Zabiegi ochronne przed zwierzyną w przypadku wprowadzenia drugiego piętra lub podszytu lub dolesiania luk lub założenia remizy.
W niedzielę, 5 maja, odbyła się uroczystość jubileuszu 95-lecia OSP w Wierzbicy Pańskiej Powiązana z obchodami gminnego Dnia Strażaka. Rozpoczęła się mszą świętą w intencji jednostek OSP z terenu gminy Dzierzążnia, w kościele pw. św. Achacjusza w Skołatowie, odprawioną przez proboszcza parafii ś ks. Grzegorza Mierzejewskiego. Dalsza część uroczystości odbyła się w remizie OSP w Wierzbicy Pańskiej, z rozpoczęła ją minuta ciszy dla uczczenia wieloletniego członka OSP Wierzbica Pańska i sołtysa wsi - Sylwestra Ziółka. W trakcie uroczystości przemawiali:prezes OSP gm. Dzierzążnia - Witold Pająk oraz wiceprezes i jednocześnie wójt gm. Dzierzążnia Adam Sobiecki. Zygmunt Użykowski jako prezes jednostki OSP Wierzbica Pańska przedstawił krótko jej historię. Z okazji jubileuszu jednostka OSP Wierzbica Pańska, decyzją marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika, została wyróżniona medalem „Pro Masovia”. Natomiast Uchwałą zarządu wojewódzkiego OSP złotymi medalami „Za zasługi dla pożarnictwa” zostali odznaczeni: Paweł Krokwa (OSP Dzierzążnia) i Andrzej Szymański (OSP Podmarszczyn). Srebrny medal „Za zasługi dla pożarnictwa” otrzymali: ks. Wiesław Malinowski (OSP Dzierzążnia) i Igor Czyżewski (OSP Kadłubowo), a brązowy - Monika Wachocka (OSP Kadłubowo). Marszałek województwa jubileuszowym dyplomem uznania wyróżnił długoletnich członków OSP Wierzbica Pańska: Marka Świderskiego, Modesta Żuchniewicza i Kazimierza Traczyka. Od zarządu gminnego OSP na ręce prezesa jednostki z Wierzbicy Pańskiej Zygmunta Urzykowskiego powędrował jubileuszowy prezent – figurka św. Floriana. Uroczystość uświetniła orkiestra gminno-parafialna pod batutą Michała Głowackiego.
Zjawisko/Stopien zagrożenia Przymrozki/1 Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: białobrzeski(25), ciechanowski(32), garwoliński(27), gostyniński(31), grodziski(28), grójecki(26), kozienicki(26), legionowski(30), lipski(26), łosicki(23), makowski(33), miński(29), mławski(32), nowodworski(30), ostrołęcki(32), Ostrołęka(32), ostrowski(29), otwocki(28), piaseczyński(28), Płock(31), płocki(31), płoński(30), pruszkowski(28), przasnyski(33), przysuski(25), pułtuski(32), Radom(25), radomski(25), Siedlce(24), siedlecki(24), sierpecki(31), sochaczewski(30), sokołowski(25), szydłowiecki(25), Warszawa(29), warszawski zachodni(29), węgrowski(28), wołomiński(29), wyszkowski(33), zwoleński(26), żuromiński(32), żyrardowski(27) Ważność od godz. 00:00 dnia 08.05.2019 do godz. 07:30 dnia 08.05.2019 Przebieg Prognozuje się lokalnie spadek temperatury do -1°C, a przy gruncie do -4°C. IMGW-PIB OSTRZEGA: PRZYMROZKI/1 mazowieckie (wszystkie powiaty) od 00:00/08.05 do 07:30/08.05.2019 temp. min do -1 st., przy gruncie do -4 st. Dotyczy powiatów: wszystkie powiaty
Wójt Gminy Dzierzążnia zaprasza do składania ofert na roboty ogólnobudowlane w związku z realizacją projektu pn.: "Utworzenie klubu Senior+ w miejscowości Podmarszczyn" realizowanego w ramach Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2015 - 2020. Zakres prac obejmuje: 1. docieplenie ścian zewnętrznych 2. wykonanie i montaż parapetów zewnętrznych 3. wykonanie i montaż ekranów maskujących wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych, schodów wejściowych oraz utwardzenie terenu.
Do 2021 roku ze sklepów znikną plastikowe jednorazówki (patyczki higieniczne, plastikowe widelce, noże, łyżki, talerze, słomki, mieszadełka do napojów, patyczki do balonów, pojemniki do żywności i styropianowe kubeczki). Dodatkowo do 2025 r. co najmniej 55 proc. odpadów komunalnych (pochodzących z gospodarstw domowych i przedsiębiorstw) będzie musiało zostać poddanych recyklingowi, a cel ten w kolejnych latach będzie dalej wzrastał. Ostatnie dane GUS wskazują, że w 2017 r. było to nieco poniżej 27% . Powyższe zmiany nie będą możliwe jeśli producenci nie będą ekoprojektować, a konsumenci nie zmienią swoich nawyków tak, by poprawnie segregować i nie generować niepotrzebnych odpadów.
"Startuj z Mazowsza" to konkurs organizowany przez Województwo Mazowieckie adresowany do startupów z Mazowsza! Na laureatów czekają nagrody finansowe o łącznej wartości 60 tys. złotych, wyjazd na tygodniowy program akceleracyjny do Nevady oraz studia podyplomowe. W konkursie mogą brać udział prowadzący działalność gospodarczą na terenie województwa mazowieckiego nie dłużej niż 3 lata, jeżeli firma tworzy innowacyjne produkty i usługi. Zgłoszenia do udziału za pośrednictwem formularza: http://bit.ly/FormularzStartujZMazowsza lub poprzez stronę internetową: https://innowacyjni.mazovia.pl/dzialania/startuj-z-mazowsza/ii-edycja.html
Zgodnie z przepisem art. 15 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2101 ze zm.) znaki geodezyjne podlegają ochronie, w związku z powyższym w myśl art. 48 ust. 1 pkt 3 tej ustawy przewiduje, że ten kto niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne, a także nie zawiadamia właściwych organów o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znaków geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych, urządzeń zabezpieczających te znaki oraz budowli triangulacyjnych - podlega karze grzywny. W takich wypadkach zgodnie z art. 48 ust. 2 cytowanej ustawy orzekanie następuje na podstawie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia, przy czym zgodnie z art. 24 § 1 ustawy kodeks wykroczeń grzywnę wymierza się w wysokości od 20 do 5000 złotych. Niszczenie i uszkadzanie znaków geodezyjnych tj. znaków z trwałego materiału, określających położenie osnowy geodezyjnej, jest zatem wykroczeniem. Jednocześnie zgodnie z przepisem art. 277 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. kodeks karny (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 1600 ze zm.) ten kto niszczy, uszkadza, usuwa, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fałszywie wystawia znaki graniczne, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Tak więc usuwanie i niszczenie znaków granicznych tj. znaków z trwałego materiału umieszczonych w punkcie granicznym (określających przebieg granic działek) jest przestępstwem.
IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie Zjawisko/stopień zagrożenia Intensywne opady deszczu z burzami/ 1 Obszar województwo mazowieckie powiat płoński Ważność od godz. 18:00 dnia 15.05.2019 do godz. 18:00 dnia 16.05.2019 Przebieg Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym lub silnym. Prognozowana wysokość opadów za okres ważności Ostrzeżenia - od 15 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm. W trakcie opadów deszczu będą występować burze z porywami wiatru do 70 km/h.
Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodno-prawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące ,pod dnem rzeki Żurawianki Głównej w km 9+601 jej biegu przyłącza światłowodowego w rurze osłonowej, na działce nr ewid. 146 obręb 0028 Stare Gumino.
WÓJT GMINY DZIERZĄŻNIA OGŁASZA KONKURSY NA STANOWISKA DYREKTORÓW SZKÓŁ: 1. Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dzierzążni, 2. Szkoły Podstawowej w Nowych Kucicach. Organ prowadzący: Gmina Dzierzążnia, Dzierzążnia 28, 09-164 Dzierzążnia II.Nazwa i adres szkoły: 1. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dzierzążni, Dzierzążnia 57, 09-164 Dzierzążnia 2. Szkoła Podstawowa w Nowych Kucicach, Nowe Kucice 46, 09-164 Dzierzążnia.
Celem Konkursu „Polska smakuje” jest promowanie produktów rolnych i żywnościowych, w tym szczególnie ekologicznych, tradycyjnych i regionalnych. Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do wszystkich osób pełnoletnich. Nabór zdjęć trwa do 24 czerwca 2019 r. i podobnie jak w roku poprzednim będzie się odbywał za pośrednictwem formularza, który dostępny jest na stronie internetowej KOWR pod adresem: http://www.kowr.gov.pl/konkurs. Prace konkursowe mogą przedstawiać regionalnych producentów żywności, lokalne bazary i targowiska, pola uprawne czy produkty przetworzone i nieprzetworzone, na różnych etapach ich produkcji. Oddział Terenowy KOWR w Warszawie spośród zgłoszeń przesłanych z terenu woj. mazowieckiego wyłoni półfinalistów oceniając estetykę fotografii oraz nawiązanie do regionu, w którym została wykonana praca. Laureatów pierwszych miejsc wybierze jury w Centrali KOWR. Nagrodami dla Laureatów pierwszych miejsc będą aparaty fotograficzne Fujifilm Instax Mini 9. Ponadto najlepsze prace będą wykorzystywane w materiałach promocyjnych KOWR. Na tej stronie internetowej KOWR znajdą Państwo również regulamin konkursu: http://www.kowr.gov.pl/regulamin-polska-smakuje.pdf
Bieg rodzinny RADIA PŁOŃSK–1 czerwca 2019Regulamin imprezy Cel bieg dla dzieci z okazji dnia dziecka,oraz bieg dla dorosłych z okazji 30 rocznicy 1 wolnych demokratycznych wyborów Bieg o charakterze rodzinno-patriotyczno-sportowym Organizator RADIO PŁOŃSK koncesjonariusz Krzysztof Pietrzak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Krzysztof Pietrzak”
IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Poznaniu Zjawisko/stopień zagrożenia Burze z gradem/ 1 Obszar województwo mazowieckie powiat płoński Ważność od godz. 15:00 dnia 16.05.2019 do godz. 23:30 dnia 16.05.2019 Przebieg Prognozuje się wystąpienie miejscami burz z opadami deszczu do 30 mm oraz porywami wiatru do 70 km/h. Lokalnie możliwy grad.
IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie Zjawisko/stopień zagrożenia Burze z gradem/ 1 Obszar województwo mazowieckie powiat płoński Ważność od godz. 14:00 dnia 17.05.2019 do godz. 23:30 dnia 17.05.2019 Przebieg Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 10 mm do 20 mm, lokalnie do 25 mm oraz porywami wiatru do 65 km/h. Miejscami możliwy niewielki grad.
IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie Zjawisko/stopień zagrożenia Burze z gradem/ 1 Obszar województwo mazowieckie powiat płoński Ważność od godz. 14:00 dnia 20.05.2019 do godz. 21:00 dnia 20.05.2019 Przebieg Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm oraz porywami wiatru do 70 km/h. Miejscami grad. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) 80%
Wójt Gminy Dzierzążnia informuje, że w związku z wystąpieniem przymrozków wiosennych istnieje możliwość szacowania strat w uprawach rolnych ,wnioski o szacowanie strat spowodowanych przymrozkami wiosennymi przyjmowane będą do dnia 31.05.2019r Formularz wniosku o oszacowanie szkód dostępny jest w siedzibie Urzędu Gminy w Dzierzążni w pokoju nr 34 (I piętro) lub do pobrania poniżej. Wymagane załączniki do wniosku: 1. Wykaz działek deklarowanych do płatności bezpośrednich na bieżący rok (lub kopia wniosku o dopłaty do ARiMR na rok 2019). 2. Kopia zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) / księga stada / paszporty (lub wykaz zwierząt z ARiMR na dzień składania wniosku o oszacowanie strat).
od godz. 11:00 dnia 21.05.2019 do godz. 21:00 dnia 21.05.2019 Prawdopodobieństwo 80% Przebieg Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu do 20 mm, lokalnie do 30 mm oraz porywami wiatru do 65 km/h. Miejscami grad. SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/1 mazowieckie (wszystkie powiaty) od 11:00/21.05 do 21:00/21.05.2019 deszcz 40 mm, porywy 90 km/h. Dotyczy powiatów: wszystkie powiaty. RSO Woj. mazowieckie (wszystkie powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o burzach z gradem
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Przeprowadzono rozeznanie cenowe dla zamówienia na: „Utworzenie Klubu Senior+ w miejscowości Podmarszczyn” realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015 – 2020” – Roboty ogólnobudowlane zakres prac obejmował: Zadanie nr 1 - docieplenie ścian zewnętrznych Zadanie nr 2 – wykonanie i montaż parapetów zewnętrznych Zadanie nr 3 – wykonanie i montaż ekranów maskujących, daszków i uchwytów na flagi Zadanie nr 4 – wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych, schodów wejściowych, opaski oraz utwardzenie terenu. W terminie do 20 maja 2019r. do godz. 11.00 wpłynęła 1 oferta: „ATB’’ Andrzej Błażejewski 09-442 Rogozino ul. Lipowa 1 Zamawiający postanowił unieważnić postępowanie. Powodem unieważnienia postępowania jest złożenie przez Oferenta, oferty cenowej przekraczającej kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na realizację w/w zadania w budżecie gminy.
Głównym celem konkursu jest edukacja w obszarze produktów tradycyjnych i lokalnych, zwiększanie poczucia tożsamości regionalnej wśród uczestników oraz zachęta do lepszego poznania tradycji kulinarnych regionu Mazowsza. Konkurs promuje atrakcje kulinarne Mazowsza oraz produkty regionalne z logo Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze, jak również upowszechniania modę na fotografię kulinarną, która jest podróżą przez świat pełen kolorów, struktur, smaków, zapachów i kompozycji.
Wójt Gminy Dzierzążnia informuje ; W związku z art. 111. ust. 1 pkt. 7 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U.z 2018r poz. 1286 z późń zm.) Wójt Gminy w Dzierzążni informuje, że w dniu 31 maja 2019 r. upływa termin płatności II raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Zgodnie z art. 181. ust. 12 pkt. 5 wyżej cyt. Ustawy z chwilą nie dokonania powyższej opłaty zezwolenie wygasa. Opłatę należy uiścić na konto Urzędu Gminy w Dzierzążni Nr 39 8230 0007 5000 0941 2037 0215 Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Dzierzążni.
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
UCHWAŁA NR 2 KRAJOWEJ RADY IZB ROLNICZYCH ZGŁOSZENIE KANDYDATA NA CZŁONKA KOMISJI ZGŁOSZENIE KANDYDATA DO RADY POWIATOWEJ MAZOWIECKIEJ IZBY ROLNICZEJ
W dniu 17 czerwca 2019 r., od godz. 8,00 na terenie Gminy Dzierzążnia odbędzie się BEZPŁATNA zbiórka elektrośmieci. Zapraszamy wszystkich mieszkańców do wystawiania przed swoje bramy zużyte sprzęty takie jak: pralki, lodówki, zmywarki, zamrażarki, kuchenki elektryczne, suszarki do ubrań, telewizory Kuchenki mikrofalowe, aparaty, zmywarki, miksery, odkurzacze, wiertarki, elektro-narzędzia, żarówki, świetlówki baterie itp. .
Nazwa biura IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie Zjawisko/stopień zagrożenia Burze z gradem/ 1 Obszar: województwo mazowieckie powiat płoński Ważność: od godz. 13:00 dnia 07.06.2019 do godz. 22:00 dnia 07.06.2019 Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h. Miejscami możliwy grad. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) wynosi. 80%
IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie Zjawisko/stopień zagrożenia Upał/ 2 Obszar województwo mazowieckie powiat płoński Ważność od godz. 12:00 dnia 11.06.2019 do godz. 20:00 dnia 13.06.2019 Przebieg Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 30°C do 32°C. Temperatura minimalna w nocy od 18°C do 20°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) 90% Uwagi Ostrzeżenie może zostać przedłużone na kolejne dni.
Rządowe centrum bezpieczeństwa informuje, iż w ciągu najbliższych dni (10-13 czerwca) na przeważającym obszarze kraju będzie utrzymywała się bardzo wysoka temperatura od 29 do 33 stopni.
Dziś, w siedzibie Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ciechanowie Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera wręczył przedstawicielom gmin i powiatów - beneficjentom Funduszu Dróg Samorządowych - symboliczne czeki z kwotami dofinansowania. Czek dla gminy Dzierzążnia na kwotę 996 096,00 zł odebrał Wójt Gminy Dzierzążnia Adam Sobiecki. W ramach zadania zostanie wybudowana droga gminna relacji Przemkowo - Gumino, o długości 2,307 km. Wartość inwestycji: 1 743 789,70 zł.
Informacja Inspekcji Weterynaryjnej ws. zasad przemieszczania świń w związku z występowaniem na terytorium Polski afrykańskiego pomoru świń (ASF)
Zjawisko/stopień zagrożenia Upał/ 2 Obszar województwo mazowieckie powiat płoński Ważność od godz. 14:45 dnia 12.06.2019 do godz. 20:00 dnia 16.06.2019 Przebieg Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 30°C do 33°C, tylko w piątek 14.06 od 26°C do 30°C. Temperatura minimalna w nocy od 16°C do 21°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) 90% Uwagi Przedłużenie ważności ostrzeżenia. Dyżurny synoptyk IMGW-PIB Anna Woźniak Godzina i data wydania godz. 14:45 dnia 12.06.2019
Burze z gradem/ 2 Obszar województwo mazowieckie powiat płoński Ważność od godz. 14:00 dnia 13.06.2019 do godz. 06:00 dnia 14.06.2019 Przebieg Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 30 mm do 40 mm, lokalnie do 50 mm oraz porywami wiatru do 115 km/h. Miejscami grad.
RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI „Możliwości rozwoju kół gospodyń wiejskich”
Wojewódzka Komisja Wyborcza Mazowieckiej Izby Rolniczej
W związku z wystąpieniem gradobicia na terenie gminy Dzierzążnia, istnieje możliwość oszacowania strat w uprawach rolnych.
Spis członków Izby Rolniczej uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do Rady Powiatowej Izby Rolniczej.
Wójt Gminy Dzierzążnia zaprasza do składania ofert na " Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dzierzążnia - Etap III" w terminie do 27 czerwca 2019r. do godz. 12.00
IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie Zjawisko/stopień zagrożenia Burze z gradem/ 1 Obszar województwo mazowieckie powiat płoński Ważność od godz. 12:00 dnia 21.06.2019 do godz. 03:00 dnia 22.06.2019 Przebieg Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami możliwy grad. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) 80% Uwagi Brak. Dyżurny synoptyk IMGW-PIB Kamil Walczak Godzina i data wydania godz. 08:06 dnia 21.06.2019
Wszyscy korzystamy z efektów pracy owadów zapylających. Ochrona pszczół jest naszym wspólnym zadaniem.
Zarządzenie dotyczy skrócenia czasu pracy pracowników Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Biblioteki Publicznej ze względu na utrzymujące się upały i prognozy pogody, które wskazują na wzrost temperatury powietrza. Skrócenie czasu pracy obowiązuje od dnia 24 czerwca 2019 roku (poniedziałek) do dnia 28 czerwca 2019 roku (piątek) przy ustaleniu czasu pracy dla pracowników: od godz. 7.00 do godz. 13.30.
Rekomendacje działań z wystąpieniem bardzo wysokiej temperatury powietrza
Od 1 lipca 2019 r. program Rodzina 500+ obejmie wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na dochód rodziny. Wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego na nowych zasadach można składać online od 1 lipca 2019 roku /poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS/, zaś od 1 sierpnia 2019 roku będzie to można zrobić drogą tradycyjną w formie papierowej /osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dzierzążni – pok. Nr 1 lub drogą pocztową/.
W związku z potwierdzeniem przez System Monitoringu Suszy Rolniczej w Puławach wystąpienia suszy na terenie Gminy Dzierzążnia - Wójt Gminy Dzierzążnia informuje, że istnieje możliwość składania wniosków o oszacowanie strat w uprawach rolnych. Termin składania wniosków: do 10.07.2019 r. w godzinach pracy urzędu od 7.00 do 15.00 Miejsce składania wniosków: pokój nr 34 (I piętro) tel. 23 661 59 02 w. 48
Wójt Gminy Dzierzążnia w dniu 8 maja 2019r.podpisał Porozumienie na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2015 - 2020 Edycja 2019 Moduł I "Utworzenie/lub wyposażenie placówki "Senior+" na zadanie "Utworzenie Klubu Senior+ w miejscowości Podmarszczyn" Termin realizacji zadania od 6 marca 2019r. do 31 grudnia 2019r. Całkowity koszt zadania - utworzenia i wyposażenia Klubu 'Seniora+" wynosi 135 000zł. , otrzymana dotacja w wysokości 108 000zł. wkład własny Gminy w wysokości 27 000zł.
Firma HM TRANS przesyła wakacyjny rozkład jazdy autokarów na terenie naszej gminy. Płońsk - Siekluki - Dzierzążnia - Dzierzążnia Parcele - Pluskocin - Kadłubowo
OBWIESZCZENIE KOMISJI WYBORCZEJ NR 168 W DZIERZĄŻNI z dnia 08.07.2019 r. o zarejestrowanych kandydatach na członków Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej.
Wójt Gminy Dzierzążnia informuje, że możliwe jest ubieganie się przez rolników o dofinansowanie do wapnowania gleb w ramach „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”. Szczegółowe informację w tej sprawie można uzyskać na stronie Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Warszawie https://schr.gov.pl/p,222,ogolnopolski-program-regeneracji-srodowiskowej-gleb-poprzez-ich-wapnowanie , ewentualnie u pracownika obsługującego teren gminy Dzierzążnia - Pana Tomasza Piątkowskiego tel. 607 575 486. Komunikat Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Warszawie dotyczący priorytetowego programu pn. „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie” dostępny pod linkiem: https://schr.gov.pl/p,222,ogolnopolski-program-regeneracji-srodowiskowej-gleb-poprzez-ich-wapnowanie
PRZEWODNIK PO 5G Ministerstwo Cyfryzacji Instytut Łączności Collegium Medicum UJ
Darmowy prąd ze słońca! Instalacje fotowoltaiczne z dotacją z programu www.ekodom oze.pl Mój prąd
W związku ze zmianą harmonogramu dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Raciążu w załączniku przesyłam zaktualizowaną listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców powiatu płońskiego
W dniu 24 lipca 2019 r. prezydent RP podpisał ustawę, która wprowadza program „Bez PIT dla Młodych”. Dzięki temu ponad 2 mln osób pracujących poniżej 26. roku życia nie będzie płacić PIT.
30 sierpnia 2019 r. Prezes Rady Ministrów zatwierdził listę wniosków rekomendowanych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, zgłoszonych do dofinansowania w naborze przeprowadzonym w dniach 13 marca - 12 kwietnia 2019 Gmina Dzierzążnia znalazła się na liście do dofinansowania dwóch dróg gminnych: 1. "Budowa drogi gminnej w miejscowości Kucice działka nr 152" z kwota dofinansowania 680 178zł. 2. Budowa drogi gminnej nr 300334W w miejscowości Sarnowo Góry działka nr 21" z kwota dofinansowania w wysokości 498 185zł. Łączna kwota dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych wynosi; 1 178 363zł.
Od września Narodowy Fundusz Zdrowia, we współpracy z administracją publiczną Mazowsza, rusza z akcją pod hasłem „NFZ bliżej pacjenta”. Przez najbliższe miesiące mieszkańcy naszego województwa będą mogli sprawy związane z usługami świadczonymi przez NFZ załatwić bliżej swojego miejsca zamieszkania. Aby zapewnić ubezpieczonym zamieszkującym z dala od siedziby NFZ Mazowsze i jego delegatur lepszy dostęp do usług świadczonych przez płatnika, mazowiecki oddział Funduszu podjął współpracę ze starostwami powiatowymi i burmistrzami miast. W jej ramach w miastach powiatowych zorganizowane zostaną mobilne stanowiska obsługi. Mobilny Punkt NFZ został utworzony w Starostwie Powiatowym w Płońsku ul. Płocka 39; sala 318 - II piętro. Na stanowiskach będzie można: • potwierdzić zlecenie na wyroby medyczne, • otrzymać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (tzw. EKUZ), • uzyskać informacje o najkrótszych terminach leczenia • założyć Internetowe Konto Pacjenta.
Wójt Gminy Dzierzążnia w dniu 29 sierpnia 2019r. podpisał umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadania pn." Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dzierzążnia - Etap III" na kwotę dotacji w wysokości 6 315,24zł.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych w terminie 23-27 września 2019 roku organizuje Tydzień Przedsiębiorcy. Tydzień Przedsiębiorcy jest przedsięwzięciem skierowanym do przedsiębiorców, a także osób planujących rozpoczęcie prowadzenia działalności oraz do klientów, którzy chcą zapoznać się z przepisami i zasadami dot. obowiązku ubezpieczeń społecznych. Głównymi tematami przewodnimi seminariów będą: 1. Zatrudniam legalnie – współpraca ZUS przy ustalaniu i wypłacie świadczeń krótkoterminowych, 2. Zatrudniam legalnie – pracuję legalnie: ubezpieczenia unijne, 3. Zatrudniam legalnie – pracuję legalnie: mam z tego tytułu świadczenia.
Ogłoszenie wyników z przeprowadzonego konkursu na realizacje zadań publicznych Gminy Dzierzążnia w roku 2019 przy współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego z zakresu upowszechniani kultury fizycznej i sportu
"Smart villages – Inteligentna wieś" to koncepcja rozwoju obszarów wiejskich. Inteligentna, zrównoważona i innowacyjna wieś, która wykorzystuje nowoczesne technologie w celu poprawy jakości i poziomu życia jej mieszkańców, nie musi pozostawać jedynie w sferze wymysłów futurystów. Wzrost efektywności zarządzania i świadczenia usług oraz poprawa konkurencyjności terenów wiejskich, przy jednoczesnym poszanowaniu ekonomicznych, społecznych i środowiskowych potrzeb obecnych i przyszłych pokoleń są możliwe już dzisiaj. Jak to zrobić? Konkurs na opis pomysłów i inicjatyw smart ma stanowić odpowiedź na wyzwania stawiane współczesnym wsiom. Cel konkursu Poszukujemy pomysłów i inicjatyw, które poprawiają jakość życia na wsi. Oczekujemy wskazania rozwiązań, w których wykorzystano nowoczesne technologie, między innymi w zakresie edukacji, usług społecznych, zdrowia, transportu, energii, handlu, czy też gospodarki odpadami. Jednak zakres tematyczny nie jest ograniczony wyłącznie do wskazanych dziedzin. Liczymy również na opis wszelkich innych inicjatyw, które sprawiły, że dzięki wykorzystaniu innowacyjnych technologii Twoja wieś stała się bardziej przyjazna. Konkurs ma umożliwić wymianę poglądów oraz stworzyć bazę wiedzy, w której gromadzone będą przedsięwzięcia z zakresu smart villages, poprawiające atrakcyjność obszarów wiejskich.
Bezpłatna zbiórka elektrośmieci. Dzięki zbiórce placówka może doposażyć się w sprzęt sportowy lub biurowy. Termin zbiórki: 07.10. - 18.10.2019r. Miejsce zbiórki: Szkoła Podstawowa w Dzierzążni
Wójt Gminy Dzierzążnia informuje, że Gmina ma zamiar przystąpić do programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” - w związku z ogłoszonym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie konkursem. Celem programu jest rozwój systemów zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa. W związku z powyższym rolnicy (mieszkańcy Gminy Dzierzążnia) zainteresowani usunięciem w 2019/2020 roku folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej takich jak siatki, sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach typu big bag powinni złożyć do Urzędu Gminy w Dzierzążni zgłoszenie chęci udziału w programie, w terminie do dnia 15 października 2019 roku, do godziny 16.00.
Ogólnopolski Konkurs Dla Młodzieży Strategia Prewencji w Rolnictwie 1. Pokaż swoją wizję ZERO prewencji w rolnictwie 2. Nakręć film 3. Wyślij zgłoszenie na adres: wizjazero@krus.gov.pl Termin przesyłania prac konkursowych: od 2 września do 31 października 2019r. Szczegóły konkursu na: www.krus.gov.pl
Pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie udzielania pomocy finansowej dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2019r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi objęły co najmniej 30% danej uprawy.
Rewir Dzielnicowych Wydziału Prewencji KPP Płońsk będzie w najbliższych dniach prowadził działania ukierunkowane na ograniczenie zakłóceń ładu i porządku publicznego jak również spożywania alkoholu w rejonie sklepów w miejscowości Dzierzążnia oraz w rejonie Urzędu Gminy w Dzierzążni
Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w terminie od dnia 7 października 2019 r. do dnia 20 listopada 2019 r.
Wójt Gminy Dzierzążnia zaprasza do składania ofert na "Utworzenie pracowni językowej w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dzierzążni". Termin składania ofert 5 listopada 2019r. do godz. 9.30. Termin wykonania zamówienia do 12 grudnia 2019r.
Informacja z otwarcia ofert dla zadania pn.: Utworzenia nowej pracowni językowej w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dzierzążni"
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika Klubu Senior+ ogloszenie_o_naborze_na_stanowisko_kierownika_klubu_senior_.pdf 1. Zarządzenie Nr 49/2019 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 18 listopada 2019 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko Kierownika Klubu Senior+ - zarzadzenie_nr_49_2019_wojta_gminy_dzierzaznia_z_dnia_18_11_2019_komijs_rekrutacyjna.pdf 2. Kwestionariusz osobowy ( załącznik Nr 1) - kwestionariusz_pracownik.doc 3. Regulamin naboru - regulamin__naboru_.doc 4. Klauzula informacyjna ( załącznik) - klauzula_informacyjna_dla_kandydatow_do_pracy.docx
Film "Mazowieckie rezerwaty przyrody" https://www.youtube.com/watch?v=6Ma_xbBBuKQ&t=12s Ile jest rezerwatów w województwie mazowieckim? Który z nich jest najmniejszy, a który największy? Jakie zwierzęta znajdują schronienie w rezerwatach? Co każdy z nas może zrobić, aby przyczynić się do ochrony tych najcenniejszych obszarów? O tym wszystkim mowa w filmie "Mazowieckie rezerwaty przyrody". Autor filmu: Sławomir Wąsik. Film zrealizowany w ramach projektu "Mazowieckie rezerwaty przyrody" na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie. Projekt dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, www.wfosigw.pl. Film "Wyspy szczęśliwe" https://www.youtube.com/watch?v=c7oJesgGmg4 "Każda wyprawa jest inna, każda to inne doznania, inne przeżycia i emocje. Chcielibyśmy, żeby ta, którą teraz proponujemy, też była szczególna, na swój sposób niezwykła, jedyna. Odwiedzimy z kamerą miejsca znane, bliskie - rezerwaty przyrody znajdujące się w Warszawie i w jej najbliższym sąsiedztwie. Przeistoczymy się w tropicieli, obserwatorów i przyrodników. Miejmy świadomość, że choć patrzymy na tak wiele, to w każdej chwili dzieje się tam, w tych miejscach, po tysiąckroć więcej, piękniej, ciekawiej." - Fragment komentarza filmu "Wyspy szczęśliwe". Autor filmu: Sławomir Wąsik. Film zrealizowany na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie, w ramach projektu "Mazowieckie rezerwaty przyrody". Projekt został dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego o/Poświętne organizuje Międzynarodową Konferencję pt. Pszczelarstwo i bartnictwo w krajach nadbałtyckich, która odbędzie się w dniu 10 grudnia 2019 r. w Centrum Edukacyjno- Konferencyjnym w Płońsku. Współorganizatorem Konferencji są Lasy Państwowe.
IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie Zjawisko/stopień zagrożenia Gęsta mgła/ 1 Obszar województwo mazowieckie powiat płoński Ważność od godz. 20:00 dnia 26.11.2019 do godz. 09:00 dnia 27.11.2019 Przebieg Prognozuje się gęste mgły w zasięgu których widzialność może wynosić miejscami od 50 m do 200 m. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) 80% Uwagi Brak. Dyżurny synoptyk IMGW-PIB Katarzyna Ścisłowska Godzina i data wydania godz. 15:27 dnia 26.11.2019 SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: MGŁA/1 mazowieckie/płoński od 20:00/26.11 do 09:00/27.11.2019 widzialność 50 m.
Zarządzenie w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy w Dzierzążni.
IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie Zjawisko/stopień zagrożenia Oblodzenie/ 1 Obszar województwo mazowieckie powiat płoński Ważność od godz. 18:00 dnia 02.12.2019 do godz. 09:00 dnia 03.12.2019 Przebieg Prognozuje się zamarzanie lokalnie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem lub mokrego śniegu. Temperatura minimalna od -3°C do -1°C, temperatura minimalna gruntu około -3°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) 80% Uwagi Brak. Dyżurny synoptyk IMGW-PIB Anna Woźniak Godzina i data wydania godz. 11:39 dnia 02.12.2019 SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: OBLODZENIE/1 mazowieckie/płoński od 18:00/02.12 do 09:00/03.12.2019 temp. min. od -3st. do -1st., przy gruncie ok.-3st., ślisko.
IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie Zjawisko/stopień zagrożenia Opady marznące/ 1 Obszar województwo mazowieckie powiat płoński Ważność od godz. 23:00 dnia 03.12.2019 do godz. 08:00 dnia 04.12.2019 Przebieg Prognozuje się miejscami wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu oraz mżawki powodujących gołoledź. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) 90% Uwagi Brak. Dyżurny synoptyk IMGW-PIB Michał Pilecki Godzina i data wydania godz. 12:22 dnia 03.12.2019 SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: MARZNĄCE OPADY/1 mazowieckie/płoński od 23:00/03.12 do 08:00/04.12.2019 marznące opady, drogi śliskie.
Wszystkim Mieszkańcom Gminy Dzierzążnia, przyjaciołom oraz osobom odwiedzającym naszą Gminę składamy najserdeczniejsze życzenia, radosnego przeżywania Świąt Bożego Narodzenia Ciepła i rodzinnej atmosfery przy wigilijnym stole, życzliwości oraz wszelkiej pomyślności i dobra. Nadchodzący Nowy Rok 2020 niech będzie dla Was czasem spokoju, spełnienia wszystkich marzeń, dostatku oraz optymizmu i satysfakcji.
Przypominamy, że zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Dzierzążnia dzień 24 grudnia 2019 roku - Wigilia został ustanowiony dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Dzierzążni oraz gminnych jednostek organizacyjnych. Wigilia została odpracowana w dniu 7 grudnia 2019 roku (sobota)
Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze w załączeniu przesyła informację o najbliższych naborach wniosków o przyznanie pomocy
Dnia 15.01.2020 rozpocznie się VI-ta edycja ogólnopolskiego konkursu ekologicznego pt. „Mistrz Recyklingu Maks porządkuje odpady” dla uczniów klas 3-7 szkół podstawowych. To konkurs o odpadach i o tym dlaczego tak ważna jest ekokoncepcja: ułatwia prawidłowy odzysk i recykling urządzeń AGD RTV wszechobecnych w naszym codziennym życiu. Każdy z nas miał w ręku instrukcję obsługi urządzenia. Taka instrukcja przekazuje informację na temat budowy, części składowych i sposobu eksploatacji. My idziemy o krok dalej: w tym roku uczestnicy konkursu będą ekodesignerami. Zadaniem będzie wykonanie makiety nadającego się do recyklingu urządzenia wraz z instrukcją obsługi i z opisem co można będzie jeszcze raz wykorzystać. Zadanie brzmi: Przyjrzyj się wybranemu przedmiotowi na prąd lub baterie. To może być lodówka, telefon komórkowy, kamera, słuchawki… Wykonaj model tego przedmiotu z materiałów upcyklingowych: starych kartonów, opakowań, taśmy itp.. a następnie narysuj instrukcję demontażu, tak aby przekazać jak najwięcej informacji na temat zawartych w nim surowców wtórnych i tych nadających się do recyklingu. Co ważne nie wolno samemu rozkręcać zużytych elektrogratów, gdyż mogą zawierać substancje niebezpieczne dla zdrowia. Informację trzeba zdobyć w inny sposób: korzystając z Internetu, rozmowy z fachowcami, własnych obserwacji, podręczników czy rad nauczycieli. Do 30.03.2020 ekozespoły mają czas na przygotowanie odpowiedzi na to jedno pytanie konkursowe oraz skorzystanie z internetowych aplikacji edukacyjnych w wirtualnej rywalizacji III Ligi Elektrorecyklingu. Nad przygotowaniem odpowiedzi na pytanie konkursowe, uczestnicy mogą pracować podczas zajęć pozalekcyjnych i świetlicowych. Odpowiedzi trzeba udzielić w jednej z form dopuszczonych regulaminowo a więc: w formie koncepcji gry planszowej, pracy plastycznej lub pracy multimedialnej mp3-mp4. Konkurs został objęty honorowym patronatem Kuratorów i Kuratoriów województwa lubuskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego. Udział w konkursie jest bezpłatny. To okazja dla uczniów, bo zadanie zachęca do kreatywności, rozwija zdolności manualne i kompetencje kluczowe, w zakresie przyrodniczym i technicznym. Kolejnym ważnym aspektem konkursu jest praca zespołowa: to nauczyciel zgłasza do konkursu co najmniej dwuosobowy ekozespół. Współpraca wymaga od członków grupy podziału obowiązków, konsekwencji i odpowiedzialności. Zapraszamy! Wszystkie informacje na stronie www.chlorofil.com.pl Wszystkie dokumenty i regulamin dostępne na stronie konkursu.
W dniu 31 grudnia 2019 roku (wtorek) Urząd Gminy w Dzierzążni czynny do godz 13.00