Logo Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
Pokaz slajdów w nagłówku (1) Pokaz slajdów w nagłówku (2) Pokaz slajdów w nagłówku (3) Pokaz slajdów w nagłówku (6) Pokaz slajdów w nagłówku (7) Pokaz slajdów w nagłówku (8)
 
 
 
 
 
 
 
 

Uchwała Nr 139/XIX/2013

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 11 stycznia 2013 roku

w sprawie nadania statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Dzierzążni

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 8 ust.2 pkt 2, art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia
27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. 2012 r , poz. 642) Rada Gminy uchwala, co następuje:  

§ 1. Nadaje się statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Dzierzążni stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.  

§ 2. Traci moc uchwała Nr 148/XXV/2005 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 28 grudnia 2005 r. w   sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Dzierzążni oraz statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Dzierzążni stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

Uzasadnienie

W związku ze zmianą ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej ( tj. Dz. U. z 2012 roku, poz. 406) oraz ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach ( tj. Dz. U. z 2012 roku. poz. 642 ) konieczne jest dostosowanie obowiązującego statutu jednostki organizacyjnej gminy – Gminnej Biblioteki Publicznej w Dzierzążni, do obowiązujących przepisów prawa.  Projekt statutu został przedstawiony Wójtowi Gminy i uzyskał pozytywną opinię . W związku z tym zasadnym jest podjęcie uchwały nadającej statut GPB w Dzierzążni

 

 

 

 


Załącznik do

Uchwały Nr 139/XIX/2013

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 11 stycznia 2013 r.

 

 

STATUT

Gminnej Biblioteki Publicznej w Dzierzążni

 

Rozdział I

Przepisy ogólne

§  1

Gminna Biblioteka Publiczna w Dzierzążni, zwana w dalszej części w skrócie GBP jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną i samodzielnie gospodarującą przydzieloną i nabytą częścią mienia.

§  2

GBP wpisana jest do rejestru Instytucji Kultury Urzędu Gminy w Dzierzążni pod numerem 1.

§  3

Siedzibą GBP w Dzierzążni jest budynek Urzędu Gminy w Dzierzążni a terenem jej działania obszar gminy Dzierzążnia.

§  4

 1. Organizatorem GBP w rozumieniu ustawy jest Gmina Dzierzążnia.
 2. Nadzór nad działalnością GBP sprawuje Rada Gminy za pośrednictwem Wójta Gminy.
 3. Nadzór merytoryczny nad działalnością GBP sprawuje Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy, Biblioteka Główna w Warszawie ul. Koszykowa 26.

§  5

GBP w Dzierzążni działa na podstawie:

 1. ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 406 ),
 2. ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach ( tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 642),
 3. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
 4. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z póź. zm.),
 5. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223  z póź. zm.),
 6. ustanowień niniejszego Statutu nadanego przez organizatora.

Rozdział II

Cele i przedmiot działania GBP

§  6

 1. Podstawowym celem statutowym w rozumieniu art. 1 ust. 2 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 r. ( t.j. Dz. U.
  z 2012, poz. 406) jest organizowanie działalności kulturalnej polegającej na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury.
 2. Cel, o którym mowa w ust. 1 realizowany jest poprzez:

1)      gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych samokształcenia na terenie gminy i powiatu.

2)      pośredniczenie w wymianie międzybibliotecznej, udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz.

3)      pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej oraz opracowywanie i publikowanie gminnej bibliografii regionalnej, a także innych materiałów informacyjnych, zwłaszcza dokumentujących dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy gminy.

4)      organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych, w tym ludziom chorym i niepełnosprawnym.

5)      koordynacja działalności usługowej bibliotek na terenie gminy w zakresie udostępniania literatury naukowej, popularnonaukowej i zbiorów specjalnych.

6)      opracowanie i prowadzenie form pracy z czytelnikiem służącym popularyzowaniu sztuki, nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego gminy.

7)      współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami i organizacjami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności gminy.

3.Ponadto do zadań Gminnej Biblioteki Publicznej należy :

1)      organizowanie działalności edukacyjnej, popularyzatorskiej, kulturalnej w tym organizowanie imprez kulturalnych,

2)      prowadzenie gminnej orkiestry,

3)      podejmowanie innych działań wynikające z potrzeb środowiska lokalnego

Rozdział III

Organizacja

§  7

 1. GBP kieruje dyrektor.
 2. Dyrektor zarządza GBP i reprezentuje ją na zewnątrz.
 3. Do zakresu działania dyrektora należy w szczególności:
 1. Dyrektora powołuje Wójt Gminy (Dyrektor może być także wyłoniony w drodze konkursu).
 2. Czynności prawne związane ze stosunkiem pracy wobec Dyrektora wykonuje Wójt Gminy.

1)      kierowanie bieżącą działalnością,

2)      reprezentowanie GBP na zewnątrz,

3)      zarządzanie majątkiem GBP,

4)      ustalanie rocznego planu działalności oraz rocznego planu finansowego,

5)      sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności,

6)      występowanie, w zależności od potrzeb, z wnioskami o udzielenie dotacji na realizację zadań objętych mecenatem państwa i na dofinansowanie bieżących zadań własnych.

 1. Główny Księgowy działa w ramach kompetencji określonych w Regulaminie Organizacyjnym i udzielonych przez dyrektora upoważnień, ponosząc przed nim odpowiedzialność za podejmowane decyzje i skutki swoich działań.
 2. Jeżeli czynność prawna obejmuje rozporządzenie mieniem lub może spowodować powstanie zobowiązań finansowych, do skuteczności oświadczenia woli wymagana jest kontrasygnata głównego księgowego.

§  8

Dyrektor ustala Regulamin Organizacyjny GBP, strukturę zatrudnienie po zasięgnięciu opinii Wójta Gminy Dzierzążnia .

§  9

 1. GBP samodzielnie opracowuje plany organizacyjno-finansowe swojej działalności po zasięgnięciu opinii Wójta Gminy.
 2. Wójt Gminy sprawuje nadzór administracyjno-finansowy nad GBP.
 3. Nadzorowi temu podlega:

1)      prawidłowość dysponowania przyznanymi Gminnej Bibliotece Publicznej środkami budżetowymi oraz gospodarowania mieniem,

2)       przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących organizacji pracy i spraw   pracowniczych.

 1. Z przeprowadzonych czynności nadzorczych sporządza się protokół, który podpisuje osoba je przeprowadzająca oraz Dyrektor. Dyrektor ma prawo zażądać sprostowań i uzupełnień, a w przypadku ich nieuwzględnienia odmówić jego podpisania.
 2. Treść protokołu wraz ze stanowiskiem Dyrektora rozpatruje Wójt Gminy, wydając stosowne zalecenia.
 3. Dyrektor ma prawo odmówić wykonania zaleceń Wójta Gminy i w ciągu 7 dni od dnia ich otrzymania zwrócić się do Rady Gminy o ich rozpatrzenie na najbliższej Sesji.

§  10

Mienie i gospodarka finansowa

GBP prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach ustalonych dla instytucji kultury.

§ 11

Działalność GBP finansowana jest z dotacji przekazywanej przez Wójta Gminy po złożeniu zapotrzebowania przez Dyrektora GBP, a także dochodów własnych, darowizn od osób fizycznych i prawnych oraz innych źródeł.

§  12

Podstawą gospodarki finansowej GBP jest plan finansowo ustalony przez dyrektora GBP, z zachowaniem wysokości dotacji organizatora,

§  13

 1. GBP pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.
 2. Przychodami GBP są dotacje przekazane przez organizatora w wysokości umożliwiającej realizację statutowych zadań GBP, wpływy z prowadzonej działalności, najmu i dzierżawy składników majątkowych, dotacje z budżetu, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz innych źródeł oraz dotacje
  z państwowych funduszy celowych.
 3. Koszty prowadzenia działalności kulturalnej, w tym wynagrodzenia dla pracowników, wraz ze składką na ubezpieczenie społeczne i inne wydatki z tytułu zatrudnienia pracowników jest zadaniem własnym jednostek samorządu terytorialnego o charakterze obowiązkowym.

§  14

 1. Zasady wynagradzania pracowników GBP określa Minister Kultury i Sztuki.
 2. Wynagrodzenie Dyrektora GBP określa organizator.

§  15

 1. Wysokość rocznej dotacji na działalność GBP określa organizator.
 2. GBP może otrzymywać od organizatora dotacje:

1)      na działalność statutową,

2)      na inwestycje,

3)      na realizację wyodrębnionych przedsięwzięć, przewidzianych w planie finansowym.

4)      na prowadzenie gminnej orkiestry

§  16

 1. GBP prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.
 2. Wartość majątku GBP odzwierciedla fundusz GBP, który odpowiada wartości wydzielonego i nabytego mienia.

§  17

GBP używa pieczęci okrągłej zawierającej pośrodku wizerunek orła, a w otoku nazwę w pełnym brzmieniu.

§  18

Zmiany Statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego ustalenia.

Rozdział V

Zmiana Statutu

§  19

 1. Projekt zmiany Statutu może zgłosić z własnej inicjatywy Dyrektor.
 2. Zmiana Statutu może nastąpić po dokonaniu wnikliwej oceny skutków jego obowiązywania.
 3. Projekt zmian Statutu wraz z uzasadnieniem i wymaganymi opiniami Kierownik przedkłada za pośrednictwem Wójta Gminy Przewodniczącemu Rady Gminy z wnioskiem o skierowanie go pod obrady sesji i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu.
 4. Wójt Gminy przedkłada Przewodniczącemu Rady Gminy projekt i wniosek, o którym mowa w ust. 3 wraz ze swoją opinią w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§  20

 1. Nadzór nad działalnością GBP sprawuje organizator.
 2. Statut instytucji kultury nadaje organizator.
 3. Likwidacja instytucji kultury lub przekształcenie następuje na podstawie uchwały organizatora z zachowaniem obowiązujących przepisów.

§  21

Niniejszy Statut zatwierdzony przez organizatora stanowi podstawę normatywną do opracowywania przez Dyrektora wewnętrznych regulaminów, struktur i innych zarządzeń niezbędnych do realizowania zadań GBP.

§  22

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy powszechnie obowiązujące.