Logo Logo
 
 
 
 
Pokaz slajdów w nagłówku (1) Pokaz slajdów w nagłówku (2) Pokaz slajdów w nagłówku (3) Pokaz slajdów w nagłówku (6) Pokaz slajdów w nagłówku (7) Pokaz slajdów w nagłówku (8)
 
 
 
 
 
 

 

Aktualności Gminne

 
 
 
 

                   Harmonogram wywozu odpadów zmieszanych, segregowanych i wielkogabarytowych                          z terenu Gminy Dzierzążnia w 2020 roku

 
 
 
 
 
 
 
 

Informacja dla rolników ubiegających się o pomoc de minimis w rolnictwie

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że wysokość wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie na dzień 7 sierpnia 2020 r. wynosi: 100% limitu krajowego, o którym mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9, z późn. zm.).

   W związku z tym komunikatem od dnia 07 sierpnia 2020 r. Wójt Gminy nie może udzielać pomocy  w postaci umarzania zaległości podatkowych w podatkach: rolnym, od nieruchomości, leśnym i tzw. łącznym zobowiązaniu pieniężnym  oraz stosowania zwolnień i ulg w podatku rolnym z tytułu kupna gruntów na utworzenie lub powiększenie gospodarstw rolnych.

 
 
 
 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA

!!! ASYSTENTA RODZINY !!!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spis przez telefon to rozwiązanie stworzone z myślą o rolnikach, którzy nie posiadają komputera i dostępu do Internetu. Jest to metoda w pełni bezpieczna i wygodna – można się spisać w domu, bez konieczności kontaktu z osobami z zewnątrz. O możliwości spisania się przez telefon będą przypominać rachmistrze dzwoniąc od 16 września do rolników i proponując wypełnienie obowiązku spisowego w ten właśnie sposób.
Powszechny Spis Rolny 2020, tak jak wszystkie prowadzone przez statystykę publiczną badania, jest realizowany z zachowaniem wysokich standardów bezpieczeństwa i w oparciu o nowoczesne techniki teleinformatyczne.
Główny Inspektor Sanitarny podpisał czwartą aktualizację wytycznych dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
Wójt Gminy Dzierzążnia podaje informację Komendy Powiatowej Policji w Płońsku, że w okresie czasu od 01.08.2020r. do 31.01.2021r. na terenie gminy Dzierzążnia prowadzone jest tzw. "działanie priorytetowe", którego celem jest poprawa stanu bezpieczeństwa na terenie miejscowości Dzierzążnia poprzez wyeliminowanie osób spożywających alkohol głównie w rejonie sklepów oraz zakłócających ład i porządek publiczny w tym rejonie jak również osób zakłócających ład i porządek publiczny w rejonie budynku Urzędu Gminy w Dzierzążni.
Wójt Gminy Dzierzążnia - Adam Sobiecki i Skarbnik Gminy - Beata Łukasiewicz w dniu 12 sierpnia 2020r. podpisali umowę na dofinansowanie realizacji zadania pn.: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dzierzążnia - Etap IV" w ramach programu priorytetowego "Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest" na kwotę 22 729,11
Wyniki spisu rolnego są jedynym źródłem pozwalającym dokładnie scharakteryzować polskie rolnictwo, a zebrane dane posłużą władzom lokalnym i centralnym do podejmowania trafnych decyzji strategicznych. Dlatego udział w spisie oraz udzielenie dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi jest w najlepszym interesie samych rolników.
Od 17 sierpnia pod numerem 22 279 99 99 będzie działać specjalna infolinia Powszechnego Spisu Rolnego 2020. W sierpniu uruchomiony zostanie nowy kanał infolinii statystycznej (nr 1) poświęcony informacjom o Powszechnym Spisie Rolnym 2020. Zachęcamy do skorzystania z tej możliwości komunikacji wszystkich mieszkańców zainteresowanych informacjami o terminach, metodach spisowych i zakresie pytań formularza spisowego.
W załączniku harmonogram wywozu odpadów komunalnych z pojemników dla firm IX 2020 - XII 2020
Wójt Gminy Dzierzążnia zwraca się z uprzejmą prośbą do rolników o sukcesywne składanie wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, nie odkładanie tej sprawy na koniec miesiąca. W związku z panującą pandemią, dbając o bezpieczeństwo rolników oraz pracowników urzędu chcemy uniknąć gromadzenia się większej ilości osób w jednym miejscu.
Już wkrótce w całej Polsce rozpocznie się Powszechny Spis Rolny – obowiązkowy dla każdego użytkownika gospodarstwa rolnego. Kiedy odbędzie się spis rolny? Spis rozpocznie się 1 września i potrwa 3 miesiące, do 30 listopada 2020 r. Dane będą zbierane wg stanu na 1 czerwca 2020 r.
Od 3 sierpnia 2020 r. do 31sierpnia 2020 r. każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej, musi złożyć odpowiedni wniosek do wójta
Serdecznie zachęcamy do udziału w XV Jesiennym Jarmarku "od pola do stołu" oraz w konferencji pt. „Przetwarzanie i sprzedaż żywności w gospodarstwach rolnych” organizowanej przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie, Oddział Poświętne w Płońsku. Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze jest partnerem przedsięwzięcia. W załączeniu plakat oraz program konferencji.
Szkolenie e-learningowe kierowane do właścicieli lasów prywatnych organizowane przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie.
To interaktywne narzędzie daje każdemu obywatelowi możliwość wpłynięcia na bezpieczeństwo w swoim rejonie. Od momentu jej uruchomienia mieszkańcy powiatu płońskiego dokonali już ponad 1300 zgłoszeń.
Zadanie konkursowe polega na nakręceniu krótkiego filmu od 2 do 7 minut, obrazującego działalność klubu sportowego – takie jak pokazowy mecz, trening, sparing, strzały do bramki, najlepsze akcje piłkarskie. Dodatkowo film powinien zawierać informacje o związku danego klubu i jego członków z obszarem wiejskim, jak również informacje o wsparciu udzielonym przez ARiMR rodzinie członków klubu.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzążni podaje terminy przyjmowania wniosków o świadczenia na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w przypadku dzieci, na które obecnie jest wypłacane świadczenie wychowawcze – 500+ prawo do świadczenia jest ustalone na okres od 1 lipca 2019 roku do 31 maja 2021 roku.
Nie wiesz jak segregować? Ta ulotka Ci to przybliży w łatwy i prosty sposób!
Konkurs pn. „LABORATORIUM EDUKACJI LOKALNEJ” stanowi cześć projektu pt. „LABORATORIUM EDUKACJI LOKALNEJ” realizowanego przez LGD–Przyjazne Mazowsze. Celem projektu jest wzrost partycypacji obywateli w sprawach publicznych, rozwijanie edukacji obywatelskiej i kompetencji społecznych w powiecie płońskim oraz inwencji i kreatywności mieszkańców a także poprawy współpracy i wzajemnych relacji. Celem konkursu jest pobudzenie mieszkańców do podejmowania aktywności społecznej poprzez realizowanie mini-projektów w swoim środowisku. Realizowane projekty społeczne mające wymiar edukacyjny będą okazją do nieformalnego uczenia się zarówno przez ich realizatorów jak i odbiorców.
Wójt Gminy Dzierzążnia informuje: Wszyscy właściciele nieruchomości na terenie Gminy Dzierzążnia, są zobowiązani złożyć nowe deklaracje!!!
Wójt Gminy Dzierzążnia, ogłasza nabór na Rachmistrzów Terenowych w spisie rolnym w 2020r. na terenie Gminy Dzierzążnia. Więcej informacji w załącznikach
XIX edycja Programu „Stypendia Pomostowe 2020/2021”, skierowana do absolwentów szkół średnich, którzy zakwalifikują się na I rok studiów stacjonarnych w polskich uczelniach publicznych.
Internetowa platforma dla lokalnych rolników Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza do skorzystania z serwisu Mazowiecki e-bazarek, który umożliwia tworzenie krótkich łańcuchów dostaw pomiędzy producentami, a konsumentami. To również doskonała, bezpłatna promocja mazowieckich rolników, producentów regionalnej i ekologicznej żywności, usługodawców, twórców rękodzieła oraz kół gospodyń wiejskich. Działalność serwisu to pomoc za pośrednictwem naszej instytucji mieszkańcom obszarów wiejskich w sprzedaży wytworzonych produktów i usług oraz realizacja hasła „CUDZE CHWALICIE, SWOJE POZNAJCIE”. Wszelkie informacje dotyczące Mazowieckiego e-bazarku znajdziecie Państwo na stronie internetowej https://mazowieckiebazarek.pl
Wójt Gminy Dzierzążnia informuje, że w związku z wystąpieniem na terenie Gminy Dzierzążnia przymrozków wiosennych w dniach 21-22 maja 2020 roku - istnieje możliwość składania wniosków o oszacowanie szkód powstałych w gospodarstwach w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego. Wnioski będą przyjmowane do dnia 08.06.2020r. Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu: (23) 661 – 59 – 02 wew. 48.
w związku z trwającym naborem na nowych zasadach w Programie Czyste Powietrze udostępniamy Państwu krótką informację o najważniejszych zmianach w Programie,
Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Warszawie informuje, że zawiadomienie o zaistnieniu zdarzenia wypadkowego jest niezbędnym warunkiem ubiegania się o prawo do jednorazowego odszkodowania.
W ramach akcji "Ocieplam dom i walczę ze smogiem" stworzona została strona www.termomodernizacja.org, na której opublikowane są artykuły i filmy związane z ocieplaniem domów jednorodzinnych, finansowaniem prac termomodernizacyjnych, a także z przysługującymi z tego tytułu ulgami podatkowymi. Partnerem strategicznym tegorocznej edycji jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
PILNE: Osoby zainteresowane w 2020 roku demontażem lub odbiorem i utylizacją azbestu proszone są o złożenie wniosku w punkcie informacyjnym tutejszego Urzędu Gminy do 18 maja 2020r.