Logo Logo
 
 
 
 
Pokaz slajdów w nagłówku (1) Pokaz slajdów w nagłówku (2) Pokaz slajdów w nagłówku (3) Pokaz slajdów w nagłówku (6) Pokaz slajdów w nagłówku (7) Pokaz slajdów w nagłówku (8)
 
 
 
 
 
Zniesiono zakaz trzymania drobiu w zamkniętych pomieszczeniach, aczkolwiek z pewnymi ograniczeniami.
Obwieszczenie Starosty Płońskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej "Przebudowa drogi powiatowej nr 3030W Wierzbica Szlachecka - Starczewo - Arcelin w km od 0 + 000 do km 12 + 713"
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzążni ogłasza nabór na asystenta rodziny.
NOWY TERMIN - 6 KWIETNA 2017R. GODZ. 15.30 ŚWIETLICA WIEJSKA W SZEROMINKU
Lokalna Grupa Działania w Płońsku zaprasza na warsztaty Pisanki metodą decoupage Kartki wielkanocne metodą scrapbooking 1 kwietnia 2017r. godz. 11.00 - 15.00 Świetlica wiejska w Szerominku. Prowadzenie J. Ruszkowska
Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne zaprasza rolników na bezpłatne szkolenie p.t. PROGRAM ROLNO - ŚRODOWISKOWO - KLIMATYCZNY w 2017r., które odbędzie się 29 marca 2017r. ( środa) o godz. 10.00 w sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzążni.
W dniu 28 marca 2017r., od godz. 8.00 na terenie Gminy Dzierzążnia odbędzie się zbiórka Elektroodpadów.
Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze informuje o możliwości składania wniosków, w dniach od 31 marca 2017r. do 20 kwietnia 2017r.
Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne zaprasza rolników na bezpłatne szkolenia p.t.: PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNIE W 2017R które odbędzie się 17 marca 2017r. (piątek) o godz. 10.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dzierzążni.
Wójt Gminy Dzierzążnia zaprasza mieszkańców Gminy do bezpłatnego korzystania z porad psychologicznych dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin.
Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne zaprasza rolników na bezpłatne szkolenie p.t.: "Ubieganie sie o przyznanie pomocy finansowej w ramach PROW 2014 - 2020 (Restrukturyzacja małych gospodarstw, Premie dla młodych rolników, Rozpoczęcie działalności pozarolniczej )"
Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza do zapisów na kurs na opryskiwacze pod numerem tel. 723436130, bądź osobiście PZDR Płońsk
Departament Spraw Obywatelskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji informuje: "Utraciłeś dokumenty? Zastrzeż je w Banku! - Nie pozwól ukraść swojej tożsamości.
Właściciele gospodarstw zobowiązani są do zgłoszenia powiatowemu lekarzowi weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych.
Departament Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego informuje, że zbliżają się terminy przedkładania wykazów i sprawozdań oraz wnoszenia opłat środowiskowych za rok 2016
XV edycja Ogólnokrajowego Konkursu BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE
Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT W terminie od 1 lutego 2017r. do 28 lutego 2017r. należy złożyć odpowiedni wniosek do Wójta Gminy. Limit zwrotu podatku w 2017r. wynosi 86,00zł x ilość ha użytków rolnych.
1 stycznia 2017r. weszła w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2016r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach
Gmina Dzierzążnia ogłasza nabór wniosków zainteresowanych mieszkańców na dofinansowanie na usuwanie, transport i utylizację odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Dzierzążnia ze środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Osoby zainteresowane pomocą w usuwaniu azbestu w 2017roku proszeni są o: • Zapoznanie się z treścią Regulaminu przyznawania dofinansowania na usuwanie, transport i utylizację odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Dzierzążnia ze środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie • Osoby, które wcześniej złożyły wstępne wnioski proszeni są o złożenie kompletnego wniosku wraz z załącznikami do dnia 9 stycznia 2017r. • Kolejność realizacji wniosków następować będzie według daty złożenia kompletnych wniosków wraz z załącznikami do Urzędu Gminy Dzierzążnia • Podmiotami, które mogą korzystać z dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – mogą być tylko osoby fizyczne. • Wnioski będą rozpatrywane w miarę otrzymanej dotacji na ten cel w 2017r. ze środków WFOŚiGW w Warszawie • Osoby, które nie zakwalifikują się do I Etapu realizacji dofinansowania, będą zapisywane na listę rezerwową, z której realizacja będzie mogła nastąpić w kolejnych latach pod warunkiem uruchomienia przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Powiatowy Lekarz Weterynaryjny w Płońsku mając na uwadze wystąpienie na terytorium Polski wysoce zjadliwej grypy ptaków H5N8 zarówno w drobiu jak i ptaków dzikich informuje o zachowaniu szczególnej ostrożności.
W związku z zaorywaniem oraz niszczeniem maszynami rolniczymi poboczy dróg gminnych, skarp przydrożnych, rowów apeluję się do wszystkich rolników, których grunty własne lub dzierżawione przylegają do dróg gminnych o prowadzenie prac polowych w taki sposób, aby nie niszczyć istniejących dróg i nie zaorywać pasów drogowych. Nawroty ciągnikami z maszynami rolniczymi podczas prac polowych nie mogą być wykonywane na drogach. Należy je wykonywać tylko i wyłącznie na uprawianych gruntach.
W związku z inauguracją kampanii społecznej pod nazwą "Czad i Ogień - obudź czujność" Komenda rekomenduje materiały, które w formie elektronicznej znajdują się do pobrania na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie pod adresem http:/www.straz.pl/aktualności/czad-ogien-obudz-czujnosc. Akcja skierowana jest do dzieci, młodzieży mieszkańców z terenów wiejskich i aglomeracji miejskich.
„Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego ze sprzętem zamontowanym na stałe dla OSP Dzierzążnia dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 190 000zł
GMINA DZIERZĄŻNIA OTRZYMAŁA DOFINANSOWANIE NA: „Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego ze sprzętem zamontowanym na stałe dla OSP Dzierzążnia dofinansowany: • przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 190 000zł” • przez Samorząd Województwa Mazowieckiego na doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych, w formie dotacji w kwocie 100 000zł. • przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie w ramach środków KSRG, w kwocie 150 000zł. Całkowity koszt zadania : 780 000zł. Środki własne: 340 000zł
Wójt Gminy Dzierzążnia, informuje mieszkańców Gminy Dzierzążnia, że osoby zainteresowane utylizacją odpadów zawierających azbest, proszone są o złożenie informacji o ilości zmagazynowanych odpadów azbestowych lub planowanych do zdjęcia pokryć dachowych azbestem w 2017r. Informacje należy złożyć do 10 listopada 2016r. w pokoju nr 23 Urzędu Gminy w Dzierzążni w godz. od 8.00 do godz. 16.00
Wójt Gminy Dzierzążnia informuje, że zmienił się termin uiszczania opłat a gospodarowanie odpadami komunalnymi z płatności kwartalnych na miesięczne
System ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w powiecie płońskim
Wójt Gminy Dzierzążnia i Skarbnik Gminy w dniu 22 września 2016r. podpisali umowę o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pod nazwa "Poprawa spójności komunikacyjnej Gminy Dzierzążnia z siecią dróg powiatowych poprzez przebudowę drogi w miejscowości Nowe Kucice" w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą: "Poprawa rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019". Kwota pozyskanej dotacji w wysokości 166 459zł.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzążni zatrudni - pracownika socjalnego
W dniu 18 lipca 2016r., Wójt Gminy - Witold Pająk i Skarbnik Gminy - Grażyna Zawłocka podpisali umowę z Urzędem Marszałkowskim reprezentowanym przez Marszałka Województwa - Adama Struzika na dofinansowanie „ Przebudowa drogi gminnej poprzez położenie dywanika asfaltowego w miejscowości Wilamowice nr drogi 300351W (działka 53 i 41) Etap I w km 0 + 000 – 1 + 200, Etap II w km 1 + 200 – 1 + 642” Wartość dofinansowania zgodnie z umową wynosi 619 250zł. Powyższa pomoc jest dla operacji typu: „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialna i w oszczędzanie energii” w ramach działania „ Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014 - 2020
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego po raz kolejny organizuje w czasie wakacji turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników - ubezpieczonych w KRUS. Wnioski należy składać do PT KRUS w terminie do końca kwietnia br.
Wójt Gminy Dzierzążnia informuje, o możliwości ubiegania się przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej w miejscu realizowanego zadania o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Warszawie: Program 2016 - OA-7 Program 2016 - OA-8
W ZWIĄZKU Z NAPŁYWAJĄCYMI SYGNAŁAMI DOTYCZĄCYMI SZKÓD W OZIMINACH W WYNIKU WYSTĄPIENIA UJEMNYCH SKUTKÓW PRZEZIMOWANIA W GOSPODARSTWACH ROLNYCH ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZŁOŻENIA WNIOSKÓW O OSZACOWANIE SZKÓD .
Wójt Gminy Dzierzążnia, informuje, że osoby zainteresowane przyłączeniem do sieci gazowej mogą składać ankiety dotyczące możliwości rozważenia budowy nowej sieci gazowej na terenie Gminy Dzierzążnia, Ankiety można składać w Sekretariacie Urzędu Gminy w Dzierzążni w pok. nr 15
Zmiana wysokości opłaty jest wynikiem podjęcia przez Radę Gminy w Dzierzążni uchwały nr 26/VI/2015 z dnia 16 marca 2015r.
Właścicielom gruntów na terenie gminy Dzierzążnia na których były prowadzone prace związane z budową gazociągu przysługują odszkodowania
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ciechanowie 06-400 Ciechanów, Plac Kościuszki 5 Infolinia: 0 801-101-101, tel. 22 542-27-04 e-mail: punkt_ciechanow@mazowia.eu www.mazowia.eu godz. pracy: pon. 8:00 - 18:00, wt.-pt.: 8:00 - 16:00 Specjaliści ds. Funduszy Europejskich w Lokalnym Punkcie Informacyjnym w Ciechanowie Artur Grudek, tel. 22 542-21-17, e-mail: a.grudek@mazowia.eu Halina Pasikowska-Pikus, tel. 22 542-24-03, e-mail: h.pasikowska@mazowia.eu Andrzej Wodzyński, tel. 22 542-25-57, e-mail: a.wodzynski@mazowia.eu
BEZPŁATNY ODBIÓR I UTYLIZACJA PADŁYCH ZWIERZĄT UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO I ROŚLINNEGO Bezpłatne połączenie : 800 333 212 kontakt całodobowy: 24 282 16 53, 56 683 25 62, 662 041 241 Przedsiębiorstwo Przemysłowo - Handlowe HETMAN Sp. z. o. o. Florianów 24, 99-311 Bedlno, tel./fax: 24 282 16 53 www.hetman.pl, e-mail: hetman@hetman.pl
Opłatę za odbiór nieczystości stałych z ternu Gminy należy uiszczać kwartalnie w Kasie Urzędu lub na rachunek bankowy urzędu Gminy Nr 06 8230 0007 5000 0941 2037 0227 Terminy płatności do 15 stycznia 2015r. do 15 kwietnia 2015r. do 15 lipca 2015r. do 15 października 2015r.
INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY DZIERZĄŻNIA W SPRAWIE NOWEGO SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI, KTÓRY ZACZNIE OBOWIĄZYWAĆ OD DNIA 1 LIPCA 2013R.
 
 
 
 

 

Aktualności Gminne