Logo Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
Pokaz slajdów w nagłówku (1) Pokaz slajdów w nagłówku (2) Pokaz slajdów w nagłówku (3) Pokaz slajdów w nagłówku (6) Pokaz slajdów w nagłówku (7) Pokaz slajdów w nagłówku (8)
 
 
 
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzążni

czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 - 16:00


Dane teleadresowe:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzążni

Dzierzążnia 28; 09 – 164 Dzierzążnia, pow. płoński

Nr tel/fax: 23 661 59 04

e-mail:gops@dzierzaznia.pl

NIP  567-15-41-487

REGON 130004477

 

PRACOWNICY GOPS

 
 
 
 

Stanowisko

Imię i nazwisko

Kontakt

 

Kierownik GOPS

Katarzyna Włodarska

23  661 59 04 w. 43 pok. 2

 

Pracownik socjalny

Sandra Wiktorowicz

23  661 59 04 w. 43 pok. 3

 

Specjalista pracy socjalnej

 

Pracownik socjalny

Małgorzata Rudzińska

 

Małgorzata Czyżewska

23  661 59 04 w. 43 pok. 3

 

23  661 59 04 w. 43 pok.6

 

Inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

 

Inspektor ds. świadczenia wychowawczego

 

Bogumiła Sobczak

 

 

 

Skierska Justyna

23  661 59 04 w. 40 pok. 1

 

 

 

23 661 59 04 w. 40  pok. 1

 

Asystent rodziny

Marta Kosudzińska

23 661 59 04 w.43  pok. 6

 

Główny Księgowy

Wioletta Sulejewska

 

23 661 59 04 w. 37 pok. 24

  GOPS jest jednostką organizacyjną gminy Dzierzążnia. Został utworzony 12 lipca 1990r. Udziela pomocy osobom i rodzinom w celu przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne środki i możliwości.

 
 
 
 

GOPS realizuje zadania:

 • własne gminy,
 • zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy o pomocy społecznej,
 • z zakresu świadczeń rodzinnych wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych,
 • wynikające z innych ustaw szczególnych.
 • W zakresie realizacji zadań własnych GOPS jest finansowany z budżetu gminy Dzierzążnia, zaś w zakresie zadań zleconych z budżetu państwa.

W celu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej Ośrodek współpracuje z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, kościołem katolickim,  fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi. W szczególności GOPS współpracuje z GKRPA,  Policją, Sądem Rejonowym w Płońsku, PCPR w Płońsku, kuratorami, Stowarzyszeniem Przeciwko Przemocy w Rodzinie w Płońsku, Poradnią Zdrowia Psychicznego w Płońsku, Zespołem Interdyscyplinarnym, Ośrodkiem Zdrowia,  ośrodkami szkolno-wychowawczymi i szkołami.

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu:

 • ubóstwa;
 • sieroctwa;
 • bezdomności;
 • bezrobocia;
 • niepełnosprawności;
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby;
 • przemocy w rodzinie;
 • potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
 • potrzeby ochrony  macierzyństwa lub wielodzietności;
 • bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych;
 • trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej  status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą;
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
 • alkoholizmu lub narkomanii;
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej.

 

 
 
 
 

OG Ł O S Z E N I E

  

Gmina Dzierzążnia jest w trakcie opracowywania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Dzierzążnia na lata 2016 – 2020

 

Konieczność uchwalenia strategii przez samorząd terytorialny wynika wprost z ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej art.17 ust.1 i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

Strategia rozwiązywania problemów społecznych jest ważnym elementem prowadzenia skutecznej polityki społecznej, ukierunkowanej na działania lokalne, umożliwiające szybkie i trafne rozpoznanie sytuacji społecznej mieszkańców naszej gminy.

W związku z tym uprzejmie informujemy, że do dnia 28 lipca 2016 roku wszyscy zainteresowani mieszkańcy gminy Dzierzążnia mogą wziąć udział w badaniu ankietowym, którego celem jest zdiagnozowanie sytuacji społecznej Gminy Dzierzążnia. Państwa odpowiedzi pozwolą nam również określić działania, które należy podjąć w celu poprawy jakości życia jej mieszkańców.

Ankieta jest dostępna  w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzążni  oraz  jako załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Kontakt: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzążni

               tel./fax  23/661-59-04 wew.43, gops@dzierzaznia.pl

 

                                                                                                     Wójt   Gminy

                                                                                             mgr  inż. Witold Pająk

 

 
 
 
 

W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzążni wspólnie z lokalną organizacja Stowarzyszenie na Rzecz Gminy Dzierzążnia rozpoczął współpracę z Bankiem Żywności w Ciechanowie

Pomoc żywnościowa jest skierowana do osób i rodzin najbardziej potrzebujących, zamieszkujących na terenie Gminy Dzierzążnia, spełniających następujące kryteria :

1)Kryterium dochodowe uprawniające do pomocy w ramach Programu wynosi:

-dla osoby samotnie gospodarującej – do 1 402, 00 zł netto/ miesięcznie

-dla osoby w rodzinie –1 056,00 zł netto/miesięcznie

2)Przy jednoczesnym występowaniu przynajmniej jednego z powodów wymienionych w Art. 7 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.marca 2004r(tj. Dz. U. z 2019r poz. 1507 z późn. zm.) tj.: ubóstwo, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza rodziny niepełne i wielodzietne, trudności w integracji cudzoziemców, którzy  uzyskali w RP status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzążni wydał skierowania dla 68 rodzin uprawnionych do pomocy. Skierowania zostały przekazane do Stowarzyszenia na Rzecz Gminy Dzierzążnia.

Pomoc w tej formie będzie realizowana raz w miesiącu w okresie od stycznia 2021 r do czerwca 2021r. Produkty żywnościowe przekazywane są całkowicie nieodpłatnie i nie są przeznaczone na sprzedaż. O terminie odbioru paczek w danym miesiącu osoby uprawnione będą  na bieżąco informowane.

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje również , że skierowania mogą być wydawane także dla osób które nie są w ewidencji tut Ośrodka, pod warunkiem że osoba lub rodzina spełnia wcześniej wymienione kryteria .Prosimy  o kontakt osobiście lub telefonicznie pod nr. telefonu 023 661 59 04 w 43- w godzinach 8,00-16,00.

O terminach wydawania art. żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 będziemy Państwa informować.

Dzierzążnia 05.10.2020r.

 

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Od końca 2014 r. w Polsce realizowany jest Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ). Program współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Fund for European Aid to the Most Deprived – FEAD).

Program został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Główny cel Programu to udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków. Funkcję Instytucji Zarządzającej Programem (IZ) pełni Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Instytucji Pośredniczącej (IP) – Agencja Rynku Rolnego (ARR), która jest odpowiedzialna m.in. za podpisywanie umów z dostawcami żywności oraz organizacjami partnerskimi, których zadaniem jest dystrybucja produktów żywnościowych na poziomie regionalnym i lokalnym.

Uprawnienie do korzystania z pomocy żywnościowej jest uwarunkowane znajdowaniem się w trudnej sytuacji życiowej (sytuacje takie wymienia art. 7 ustawy o pomocy społecznej) oraz spełnianiem kryterium dochodowego, które zostało określone na poziomie 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej, tj. 1402,00 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej oraz 1056,00 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej wydają Ośrodki Pomocy Społecznej.

Podprogram 2015 rozpoczął się w maju 2015 r. Dystrybucja żywności potrwa do końca czerwca 2018 r. Od 2015 r. organizacje zobowiązane są prowadzić tzw. działania towarzyszące, mające na celu włączenie społeczne osób najbardziej potrzebujących. Poza pomocą żywnościową będą one uczestniczyć w różnego rodzaju zajęciach aktywizujących – warsztatach, m.in. z zakresu właściwego zarządzania domowym budżetem czy optymalnego wykorzystania otrzymywanej żywności, aby zapobiec jej marnotrawieniu.