Logo Logo
 
 
 
 
Pokaz slajdów w nagłówku (1) Pokaz slajdów w nagłówku (2) Pokaz slajdów w nagłówku (3) Pokaz slajdów w nagłówku (6) Pokaz slajdów w nagłówku (7) Pokaz slajdów w nagłówku (8)
 
 
 
 

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

 W DZIERZĄŻNI

 

 

 

 §1 Prawo korzystania

1. Z wypożyczalni mogą korzystać mieszkańcy Gminy Dzierzążnia oraz osoby   przebywające na jej terenie.

2. Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.
3. Przy zapisie zgłaszający się powinien:
a) okazać dowód osobisty,
b) wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu,
c) wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na zasadach określonych

w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz. U.Nr.133, poz. 883 z dnia 29 sierpnia 1997 r.)
4. Dane osobowe wykorzystane będą w celu realizacji ustalonych zadań biblioteki. Dane osobowe podlegają ochronie, nie będą udostępniane innym podmiotom.

5. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni.  
6. Czytelnik zobowiązany jest informować bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania,miejsca pracy lub szkoły.
7. W pomieszczeniach biblioteki panuje zakaz palenia tytoniu.

 § 2 Wypożyczanie

1.Wypożyczyć można jednocześnie 5 woluminów.
2. Książki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 30 dni.
3. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią    zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
4. Biblioteka może zażądać zwrotu książek przed terminem ustalonym w ust. 2 i 3, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.
5. Na prośbę czytelnika biblioteka może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników.
6. Z księgozbioru podręcznego wypożyczalni korzysta się na miejscu.
7. Dzieci do lat 15 mogą pożyczać książki dla czytelników dorosłych za zgodą tych czytelników.
8. Wybrane książki czytelnik rejestruje u dyżurującego bibliotekarza, jemu też zwraca wypożyczone książki.
9. Biblioteka na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, korzystaniu z katalogów, wydawnictw informacyjnych, itp.

§ 3 Poszanowanie i zabezpieczenie książek

1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik. Wysokość odszkodowania ustala Kierownik GBP w Rymanowie. Za jego zgodą czytelnik może dostarczyć zamiast zagubionej lub zniszczonej książki - inną, nie mniejszej wartości, przydatną dla biblioteki. 

§ 4 Przetrzymanie książek

1. Za przetrzymanie książek ponad termin określony w § 2 ust. 2 i 4 biblioteka pobiera opłatę w wysokości 1 zł. od woluminu za każdy miesiąc przetrzymania.
2. Czytelnik, do którego biblioteka wysyła upomnienie w sprawie zwrotu książek , pokrywa ich koszty.
3. Jeżeli czytelnik mimo upomnień wysyłanych przez bibliotekę odmawia zwrotu książek lub uiszczenia należnych opłat, biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.
4. Biblioteka może podać do publicznej wiadomości nazwiska osób złośliwie uchylających się od zwrotu książek. 

§ 5 Przepisy końcowe

1. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo a w szczególnie drastycznych wypadkach na stałe pozbawiony prawa do korzystania z wypożyczalni. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor  GBP w Dzierzążni.
2. Skargi i wnioski czytelnicy mogą wpisywać do księgi skarg i wniosków.